Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro

Ogloszenie o zamówieniu Dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy Stara Kamienica w roku szkolnym 2017/2018Ogłoszenie nr 558911-N-2017 z dnia 2017-07-27 r.

Gmina Stara Kamienica: Dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy Stara Kamienica w roku szkolnym 2017/2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stara Kamienica, krajowy numer identyfikacyjny 23082173000000, ul. Stara Kamienica  41 , 58512   Stara Kamienica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 75 75 14 337, , e-mail starakamienica@starakamienica.pl, , faks 75 75 14 337.
Adres strony internetowej (URL): www.stara-kamienica.bipgmina.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.stara-kamienica.bipgmina.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Urząd Gminy w Starej Kamienicy, 58-812 Stara Kamienica 41 lub bepośrednio w sekretariacie-I piętro adres jw.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy Stara Kamienica w roku szkolnym 2017/2018
Numer referencyjny: RRG.341.ZP-10/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów w trakcie trwania roku szkolnego z miejsca zatrzymania autobusu (przystanku) najbliższego miejscu zamieszkania do szkoły i odwóz po skończonych zajęciach do miejsca zatrzymania autobusu (przystanku) najbliższego miejscu zamieszkania wraz z zapewnieniem warunków bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania i wysiadania oraz opieką opiekuna w każdym pojeździe w trakcie wsiadania, jazdy i wysiadania uczniów/wychowanków. W ramach zamówienia przewiduje się również przewóz uczniów w ramach zajęć pozaszkolnych w ilości ok. 1200 km w trakcie roku szkolnego (przewozy w ramach wycieczek do teatru, zwodów międzyszkolnych itp.) Usługa przewozowa winna być realizowana środkami transportu dopuszczonymi do ruchu na terytorium RP (z ważnym badaniem technicznym), przystosowanymi do przewozu dzieci, spełniającymi wymogi bezpieczeństwa i Kodeksu drogowego oraz wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do ich świadczenia. Wykonawca zobligowany jest do wydzierżawienia pojazdu typu Jelcz stanowiącego własność zamawiającego. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Rozdziale II. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pn. Opis przedmiotu zamówienia. 6. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t. j. Dz.U. z 2014 r. poz. 15.02 z późn. zm.) przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: (a) czynności kierowania pojazdami wymaganymi do realizacji zamówienia tj. pojazdami przystosowanymi do przewozu dzieci (b) czynności opieki nad przewożonymi dziećmi, (c) czynności planowania, kierowania i nadzorowania pracy kierowców i opiekunów, 7.1 Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę do wyżej wymienionych czynności powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres realizacji zamówienia. W przypadku każdorazowej zmiany personalnej osób wykonujących ww. czynności Wykonawca jest zobowiązany bez wezwania do aktualizacji oświadczenia oraz przedłożenia odpowiedniej umowy/ów, o których mowa w podpunkcie 7.3. 7.2 W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób, wykonujących czynności wskazane w podpunkcie 7.1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: (a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów oraz dokonywania ich oceny, (b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzania spełniania ww. wymogów, (c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamówienia. 7.3 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w podpunkcie 7.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: (a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; (b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy /umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 7.4 Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 7.1 czynności Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w Rozdziale II. Wzór umowy - §8 ust. 1.pkt.(d) Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w podpunkcie 7.1 czynności. 7.5 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwyko-nawcę Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 8. Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres zamówienia zgodnie z SIWZ i przepisami prawa.

II.5) Główny kod CPV: 60112000-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2017-09-01   lub zakończenia: 2018-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia: a. Licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób autobusem, stosownie do postanowień ustawy z dnia 06 września 2001r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 z późn. zmianami), b. Zezwolenie lub wypis z zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym wydanych na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 z późn. zmianami), w ramach linii regularnych obejmujące trasy (linie kursowe) określone według SIWZ. c. Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum jedną usługę obejmującą wykonanie przewozów uczniów do szkół wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; Każda z realizacji uznanych przez Wykonawcę za najważniejszą oraz realizacji wykazanych na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu powinna być poparta załączonymi dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane w sposób należyty. Spełnienie tego warunku oceniane będzie na zasadzie spełnia – nie spełnia, na podstawie załączonego do oferty wykazu usług (sporządzonego według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ) oraz załączonych dowodów. Dowodami są poświadczenia lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. Ww. dowody muszą być wydane przez podmiot na rzecz, którego te usługi zostały wykonane. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługa została wykonana wcześniej, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 150 000 PLN,
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował: - min. 3 autobusami lub 2 autobusami i 1 busem dla przewozu dzieci szkolnych z terenu Gminy Stara Kamienica, z liczbą miejsc odpowiadającą ilości przewożonych uczniów na poszczególnych trasach oraz 1 autobus awaryjny z liczbą miejsc odpowiadającą ilości przewożonych uczniów na danej trasie. - kierowcami do obsługi 3 pojazdów - opiekunami do sprawowania opieki nad uczniami w trzech pojazdach Spełnienie tego warunku oceniane będzie na zasadzie spełnia – nie spełnia, na podstawie załączonego do oferty wykazu osób stanowiącego załącznik nr 5a. i wykazu pojazdów stanowiącego załącznik nr 5b. Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W terminie 3 dni od dnia przekazania, na stronie internetowej Zamawiającego, informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art.86 ust.5 upzp., wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6. Wraz z oświadczeniem, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust.1 upzp. [patrz: punkt IX.1]. należy na wezwanie Zamawiającego pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące dokumenty: 4.1 zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonywania decyzji właściwego organu; 4.2 zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonywania decyzji właściwego organu. Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 5.1 zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie X.4.1 i X.4.2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust.1 pkt 1) należy na wezwanie Zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące dokumenty: 2.1 dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób 3. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust.1b pkt 3) upzp. [art.25 ust.1, 1)], należy na wezwanie Zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące dokumenty: 3.1 wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane [patrz: punkt VIII.1.2.c)] - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4. 3.1.1 Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów-oświadczenie wykonawcy, przy czym Wykonawca jest zobowiązany do podania ww. przyczyn. 3.1.2 Jeżeli usługa jest świadczeniem okresowym lub ciągłym nadal wykonywanym to należy podać wartość usług zrealizowanych do upływu terminu składania ofert, a referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3.1.3 W przypadku złożenia przez wykonawcę dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie: (a) średni kurs danej waluty opublikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, (b) jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu waluty, za podstawę przeliczenia przyjmie się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
wiek pojazdów 20,00
czas podstawienia pojazdu zastępczego 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
2.1 Kryterium „umowna cena” (C) – będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, określonej przez wykonawcę w ofercie - maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać Wykonawca = 60,00 punktów 2.1.1 Oferta z najniższą umowną ceną otrzymuje 60,00 punktów. 2.1.2 Pozostałe oferty oceniane zostaną wg wzoru: C =(C min)/Ci x 60 gdzie: C - ilość punktów jakie otrzyma oferta ”i” za kryterium ”cena”, z zaokrągleniem ilości punktów do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z powszechnie przyjętą zasadą w księgowości C min - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert Ci - cena oferty ”i” 60,00 - maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta za kryterium”cena”. 2.2 Kryterium „wiek pojazdów” (W) – będzie rozpatrywana na podstawie wykazu zadeklarowanych pojazdów skierowanych do realizacji przedmiotu umowy i dołączonego do oferty. W tym kryterium punkty przyznane zostaną wyłącznie tym pojazdom, które zostały przeznaczone do przewozu dzieci do szkól podstawowych na terenie Gminy Stara Kamienica w roku szkolnym 2017 – 2018. W przypadku zmiany taboru, Wykonawca jest zobowiązany do zastąpienia pojazdu na co najmniej równoważny tj. posiadający taką sama ilość miejsc oraz wyprodukowany w tym samym roku co pojazd zgłoszony w ofercie. Maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać wykonawca = 20,00 punktów. 2.3 Kryterium „czas podstawienia taboru zastępczego” (Z) będzie rozpatrywane w oparciu o złożone oświadczenie w Formularzu oferty. Czas liczony będzie od chwili wystąpienia awarii. 3. Zamawiający udzieli zamówienia temu(tym) wykonawcy(wykonawcom), którego(rych) oferta uzyska najwyższą ilość punktów w bilansie podanych kryteriów, wg wzoru: O=C+W+Z Gdzie: O – ocena oferty C - ilość punktów jakie otrzyma oferta ”i” za kryterium ”cena” W - ilość punktów jakie otrzyma oferta ”i” za kryterium ”wiek pojazdów” Z - ilość punktów jakie otrzyma oferta ”i” za kryterium ”czas podstawienia taboru zastępczego” 4. Jeżeli Zamawiający nie może wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie- Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 5. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych wcześniej ofertach. 6. W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku VAT na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i który w Formularzu Oferty podał cenę bez podatku od towarów i usług VAT, Zamawiający na etapie oceny i porównania ofert doliczy do umownej ceny podatek od towarów i usług VAT zgodnie z art. 91 ust. 3a upzp. Powyższe wynika z konieczności ustalenia ceny porównywalnej z innymi cenami oraz kwoty, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia. XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy. 2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2.1 Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 2 % umownej ceny podanej w ofercie, 2.2 Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 100% najpóźniej w dniu zawarcia umowy, przed jej podpisaniem. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 3.1 pieniądzu, 3.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3.3 gwarancjach bankowych, 3.4 gwarancjach ubezpieczeniowych, 3.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804, z późn.zm.) 4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach przewidzianych w art.148 ust. 2 upzp. 5. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze, wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie z zabezpieczenia należytego wykonania umowy z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy lub zerwania umowy przez wykonawcę lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z winy wykonawcy; 5.1 musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 5.2 zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji lub poręczeń nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie. 6. W przypadku, kiedy wnoszone zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postaci gwarancji bankowych bądź ubezpieczeniowych dotyczy zabezpieczenia oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – w treści gwarancji bankowych bądź ubezpieczeniowych muszą znajdować się wszystkie podmioty (członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej, partnerzy spółki joint venture) wymienieni jako wykonawcy. 7. Zamawiający, w terminie trzech (3) dni roboczych od otrzymania dokumentu zabezpieczającego należyte wykonanie umowy (gwarancja, poręczenie), ma prawo zgłosić zastrzeżenia do jego treści lub potwierdzić przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń; 7.1 nie zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń w ww. terminie od otrzymania dokumentu uważane będzie za przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń 7.2 Wykonawca winien wnieść dokument w terminie umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa. 8. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego otwarty w PLN: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział Operacyjny Jelenia Góra numer 11 2030 0045 1110 0000 0100 0850, z adnotacją w tytule wpłaty : Zabezpieczenie należytego wykonania umowy_ przewozy 2017_2018 . 9. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, stosownie do treści art. 94 ust. 3 upzp. 11. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie jej realizacji ma zastosowanie art. 149 upzp. 12. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 12.1 Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 100% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. Zamawiający nie stwierdza występowania wad lub wraz z dniem podpisania protokołu odbioru usunięcia wad i usterek stwierdzonych najpóźniej w dniu zakończenia świadczenia usługi . XX. PODWYKONAWSTWO 1. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie zakresu zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania nazw i adresów firm tych podwykonawców. 2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy Podmiotu udostępniającego, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.22a ust.1 upzp w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Zamawiający powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3. Zapisy dotyczące podwykonawstwa zawarte jest w paragrafie 5. Rozdział II. Wzór umowy. 4. Powierzenie wykonania części (zakresu) zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. XXI. ODRZUCENIE OFERTY 1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 upzp. XXII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamowienia, jeżeli: 1.1 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 1.2 cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty , 1.2 zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie, 1.3 wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, 1.4 postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 2.1 ubiegali się o zamowienie- w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert. 2.2 złożyli oferty- w przypadku unieważnienia postepowania po upływie terminu składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 3. Informacja o unieważnieniu postępowania zamieszczona zostanie również na stronie internetowej Zamawiającego: http://stara-kamienica.bipgmina.pl/ XXIII. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawców, podając w „zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty” w szczególności: 1.1 nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności gospodarczej wykonawcy, którego ofertę wybrano, 1.2 nazwy albo imiona i nazwisko, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscem wykonywania działności wykonawców, którzy złożyli oferty, 1.3 punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 1.4 informację o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 1.5 wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w 89 ust.4 i 5 upzp, braku równoważności lub braku spełnienia wymagań dotyczacych wydajności lub funkcjonalności. 2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne oraz zamieszczone zostanie na stronie internetowej Zamawiającego: http://stara-kamienica.bipgmina.pl/ 2.1 Informacja zamieszczona na stronie internetowej zawierać będzie informacje, o których mowa w punktach od 1.1 do 1.3. 3. Umowa na realizację przedmiotu zamówienia zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni liczonym od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 3.1 W przypadku, gdy w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego – możliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminu. 3.2 Miejsce i termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wyłonionym wykonawcą do realizacji przedmiotu zamówienia. 4. Wykonawca przed podpisaniem umowy jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu: 4.1 opłaconą polisę (tj. polisa + dowody opłacenia wszystkich składek wymagalnych do upływu terminu składania ofert), a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - w wysokości stanowiącej co najmniej równowartość ofertowej, umownej ceny za wykonanie przedmiotu umowy. W przypadku konsorcjum – powyższy wymóg może być przez konsorcjantów spełniony łącznie. 4.1.1 Wykonawca jest zobowiązany utrzymać ważność ww. ubezpieczenia OC w trakcie wykonania umowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego lub innego, równoważnego dokumentu potwierdzającego całkowite wywiązanie się wykonawcy z przedmiotu umowy. Ubezpieczenie OC musi być wystawione przez ubezpieczyciela uprawnionego do działania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami i poddane prawu polskiemu. Spory wynikające z polisy (lub polis) będą podlegały rozstrzygnięciu przez polskie sądy powszechne, właściwe dla siedziby Zamawiającego. 4.2.2 Wykonawca na własny koszt zawrze Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) i utrzyma je w mocy, co najmniej przez okres związania umową na wykonanie przedmiotu zamówienia, w której rodzaj działalności objętej ochroną będzie zgodny z zakresem usługi wykonywanej w ramach umowy. 4.2.3 Zakres ochrony ubezpieczeniowej powinien objąć odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonych z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktową) oraz odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające z nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa), jak również odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez wykonaną usługę. Ochroną objęte zostaną szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim, 4.2.5 Jeżeli do realizacji prac zostaną zatrudnieni podwykonawcy, Wykonawca zapewni ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podwykonawców w zakresie obejmującym co najmniej realizowane przez nich prace. Dopuszcza się zastosowanie regresu w stosunku do podwykonawcy będącego sprawcą szkody. 4.2 aktualny odpis dokumentu ( tj. wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty) potwierdzony przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, w oparciu o który prowadzona jest działalność gospodarcza i z którego wynikają zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania, jeżeli taki dokument nie został uprzednio dołączony do oferty. Dotyczy to również podwykonawców, jeżeli Wykonawca w ofercie wskaże ich do pomocy przy realizacji zamówienia, 4.3 dokument(-y) potwierdzający(-e) dysponowanie na dzień podpisania umowy pojazdami, wymaganymi do realizacji usługi będącej przedmiotem zamówienia, wykazanymi w wykazie pojazdów dołączonym do oferty celem uzyskania dodatkowej punktacji w kryterium pozacenowym, o ile takich dokumentów nie przedłożył w ofercie 4.7 dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 5. Wykonawcy, posiadający formę organizacyjno-prawną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w przypadku, gdy wartość kontraktu na usługę stanowiącą przedmiot umowy przekroczy dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego Wykonawcy, zobowiązani są złożyć przed podpisaniem umowy, uchwałę wspólników wyrażającą zgodę na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wysokości przewyższającej dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego albo umowę spółki – w przypadku, gdy umowa spółki wyłącza stosowanie art. 230 ustawy –Kodeks spółek handlowych . 6. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w SIWZ - Rozdział III . Wzór umowy XXIV. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 1. Wykonawcom oraz innym osobom i podmiotom wskazanym w art. 179 ust. 1 upzp, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 upzp. 2. Środkami ochrony prawnej są: 2.1 odwołanie – art. 180 upzp. i następne, 2.2 skarga do sądu – art. 198a upzp. i następne. 3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec: 3.1 określenia warunków udziału w postępowaniu, 3.2 wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenia zamówienia, 3.3 odrzucenia oferty odwołującego się, 3.4 opisu przedmiotu zamówienia, 3.5 wyboru najkorzystniejszej oferty. 4. Odwołanie powinno wskazać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami upzp., zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4.1 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 5. Skarga do sądu przysługuje stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. XXV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY LUB WZÓR UMOWY ORAZ DOPUSZCZALNE ZMIANY UMOWY I OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN. ZMIANA POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY 1. Istotne postanowienia do umowy zawiera ROZDZIAŁ III. Wzór umowy 2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przypadków, które zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.: 2.1. zmiany podwykonawców, w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu na zasoby, którego Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku powierzenia podwykonawcy wykonania części zamówienia, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec proponowanego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Powyższe postanowienia stosuje się wobec dalszych podwykonawców. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy. 2.2. zmiany istotnych postanowień umowy w przypadku konieczności dostosowania postanowień umowy do zmiany przepisów prawa w trakcie realizacji i mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w tym szczególnie dotyczących przewozu pasażerów. Wystąpienie takiej okoliczności wymaga formy pisemnej zaakceptowanej przez Zamawiającego. 2.3. wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, Pod pojęciem siły wyższej rozumie się wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu. Wystąpienie takiej okoliczności wymaga formy pisemnej zaakceptowanej przez Zamawiającego. 2.4. Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 2.4.1 zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szcze- gólności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego; 2.4.2 zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego; 2.4.3 wartość każdej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 2.5. zostały spełnione łącznie następujące warunki: 2.5.1 konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 2.5.2 wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, . 2.6. wprowadzone zmiany niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e Ustawy Prawo zamówień publicznych, 2.7. łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i dla usług, lub dostaw jest mniejsza od 10 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 2.8. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji umowy odpowiednio w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w stosunku do stawki obowiązującej w dniu upływu terminu do składania ofert – dotyczy tylko usług wykonanych i fakturowanych po dacie wprowadzenia nowej stawki od towarów i usług VAT), 2.9. Obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy, spowodowane rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części zamówienia, spowodowane okolicznościami niemożliwymi do przewidzenia przed podpisaniem umowy. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy świadczeniami. 3. W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z powodu okoliczności innych niż zmiana zakresu świadczenia Wykonawcy, dopuszczalną wartość zmiany umowy, o której mowa w ww. punktach 2.4.3; 2.5.2; 2.7, 2.8 i 2.9 ustala się w oparciu o wartość zamówienia określoną pierwotnie, z uwzględnieniem zmian wynikających z tych postanowień. 4. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: - zmiana osób wskazanych do kontaktów między stronami umowy - danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, - danych teleadresowych, - danych rejestrowych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-08-04, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 
                                                                                  Wójt Gminy
                                                                              /-/ Zofia Świątek


Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 lipca 2017 12:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Marek
Ilość wyświetleń: 406
27 lipca 2017 13:04 (Mariusz Marek) - Dodanie załącznika [formularze_przewozy_2017_2018.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 lipca 2017 13:04 (Mariusz Marek) - Dodanie załącznika [orientacyjny_rozklad_jazdy1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 lipca 2017 13:04 (Mariusz Marek) - Dodanie załącznika [ogloszenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany