Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro zobacz archiwum »

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Nr 511189-N-2017 Data 18/05/2017 - Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Gimnazjum w Starej Kamienicy wraz z zakupem wyposażenia

Ogłoszenie nr 92892 - 2017 z dnia 2017-06-05 r.
Stara Kamienica:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 511189-N-2017
Data: 18/05/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Stara Kamienica, Krajowy numer identyfikacyjny 23082173000000, ul. Stara Kamienica  41, 58512   Stara Kamienica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 75 75 14 337, e-mail starakamienica@starakamienica.pl, faks 75 75 14 337.
Adres strony internetowej (url): www.stara-kamienica.bipgmina.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2017-06-07, godzina: 10:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-06-20, godzina: 10:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 4
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Rozdziale III. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pn. Opis przedmiotu zamówienia, ogólnie zwanym Dokumentacją projektową . 4. W przypadku użycia w jakimkolwiek miejscu Dokumentacji projektowej nazw producentów, znaków, nazw towarowych pochodzenia mających charakter poglądowy a których wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, o których mowa w art. 29 ust. 3 upzp. bądź norm aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 i ust. 3 upzp. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Zgodnie z art. 30 ust. 5 upzp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazad, że oferowane przez niego wyroby, urządzenia, materiały, roboty budowlane spełniają funkcję i wymagania techniczne opisane w Dokumentacji projektowej. W takim przypadku, do wykonawcy należy wykazanie, że oferowane przez niego wyroby, materiały lub urządzenia spełniają wymagania techniczne po kątem przydatności (funkcji jaką mają spełniad) i parametrów technicznych wyrobów, materiałów lub urządzeo przywołanych w Dokumentacji Projektowej. Zapis Polskie Normy użyty w Specyfikacjach należy rozumied jako „Polskie Normy i ich odpowiedniki ”, których wymagania techniczne są zgodne z normami międzynarodowymi. W każdym miejscu w Dokumentacji projektowej, po każdym wyrazie wskazującym na konkretny wyroby materiał lub urządzenie poprzez określenie nazwy producenta, znaku, nazwy towaru lub pochodzenia Zamawiający dodaje wyrazy: lub równoważny. Przez pojęcie równoważny Zamawiający rozumie każdy inny materiał, wyrób, który spełnia podstawowe funkcje techniczne, w tym.m.in. wytrzymałościowe i izolacyjne, użytkowe, funkcjonalne i estetyczne, co najmniej przywołanym w Dokumentacji projektowej . 5. Stosownie do treści art. 29 ust.3a upzp, Zamawiający żąda zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę co najmniej 50% osób skierowanych do bezpośredniej realizacji przedmiotu zamówienia przy wykonywaniu czynności: roboty wyburzeniowe w obrębie szkoły, roboty wyburzeniowe i demontażowe w obrębie terenu działki, prace budowlane w istniejącym budynku szkoły, prace budowlane w istniejącym budynku hali sportowej, prace budowlane przy projektowanej rozbudowie (łącznik), których uszczegółowienie zostało dokonane w punkcie. III Opis przedmiotu zamówienia, podpunkt 1 od a) do d). Wykonywanie czynności polegad ma na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 §1 ustawy z 26.06.1974 r.- Kodeks Pracy Dz.U. z 2014 r. poz.1502, z późn.zm. 5.1 Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę do wyżej wymienionych czynności powinno trwad nieprzerwanie przez cały okres realizacji zamówienia. W przypadku każdorazowej zmiany personalnej osób wykonujących ww. czynności Wykonawca jest zobowiązany bez wezwania do aktualizacji oświadczenia oraz przedłożenia odpowiedniej umowy/ów, o których mowa w podpunkcie 5.3. 5.2 Wykonawca w dniu podpisania umowy zobowiązany jest przedłożyd Zamawiającemu: 5.2.1 Wykaz osób, które będą wykonywad czynności w zakresie realizacji zamówienia ze wskazaniem, które z wymienionych osób zatrudnione są w oparciu o umowę o pracę. Wykaz zawierad musi informacje jednoznacznie wskazujące osobę pracownika oraz zakres wykonywanych przez niego czynności. Nieprzedłożenie Wykazu w wyżej określonym terminie skutkowad będzie uznaniem przez Zamawiającego, iż wykonawca uchyla się od podpisania umowy, a następnie Zamawiający zatrzyma mu wadium na podstawie art.46 ust.5 pkt 1,3 upzp. Jeżeli wykonawca będzie się uchylał od przedłożenia Wykazu, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, zgodnie z art. 94 ust 3 upzp. W celu sporządzenia Wykazu osób – wykonawca może posłużyd się ponownie wzorem stanowiącym Załącznik nr4 5.3 W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudniania co najmniej 50% osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i skierowanych do bezpośredniej realizacji przedmiotu zamówienia przy wykonywaniu czynności szczegółowo określonych w ww. podpunkcie 5. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: (a) żądania oświadczeo i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu oraz dokonywania ich oceny, (b) żądania wyjaśnieo w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzania spełniania ww. wymogu, (c) zwrócenia się o przeprowadzenie kontroli przez Paostwową Inspekcję Pracy. 5.4 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyd Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę co najmniej 50% osób skierowanych do bezpośredniej realizacji przedmiotu zamówienia przy wykonywaniu czynności szczegółowo określonych w ww. podpunkcie 5., dla których wskazano sposób zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. (a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierad w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; (b) poświadczoną za zgodnośd z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy /umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności szczegółowo określone w podpunkcie 5, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy. Kopia umowy/umów powinna zostad zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny byd możliwe do zidentyfikowania. 5.5 Z tytułu niespełnienia, na etapie realizacji przedmiotu Umowy, przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę co najmniej 50% osób skierowanych do bezpośredniej realizacji przedmiotu zamówienia przy wykonywaniu czynności: roboty wyburzeniowe w obrębie szkoły, roboty wyburzeniowe i demontażowe w obrębie terenu działki, prace budowlane w istniejącym budynku szkoły, prace budowlane w istniejącym budynku hali sportowej, prace budowlane przy projektowanej rozbudowie (łącznik), których uszczegółowienie zostało dokonane w punkcie. III Opis przedmiotu zamówienia, podpunkt 1 od a) do d), Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w Rozdziale II. Wzór umowy - §13 . 6. Wykonawca jest zobowiązany wykonad pełny zakres rzeczowy prac ujęty w Dokumentacji projektowej określony przepisami prawa, współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej - dla uzyskania koocowego efektu określonego przez przedmiot zamówienia objętego postępowaniem, bez względu na trudności i nie przewidziane okoliczności, jakie mogą wystąpid w trakcie realizacji. Ewentualny brak w Orientacyjnym Przedmiarze robót pewnych robót koniecznych do wykonania na podstawie Dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania w umownej cenie. W przypadku wystąpienia, w trakcie prowadzenia robót, większej ilości robót niż wykazanej w jakiejkolwiek pozycji Orientacyjnego przedmiaru robót, nie będzie to mogło byd uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. 8. Wymagany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady dla całego przedmiotu zamówienia objętego zakresem przedmiotu zamówienia: - minimum 60 miesięcy- licząc wraz z dniem podpisania protokołu odbioru koocowego przedmiotu zamówienia, w którym nie stwierdza się występowania wad lub wraz z dniem podpisania protokołu odbioru usunięcia wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru koocowego

                                                                                                  Wójt Gminy

                                                                                              /-/ Zofia Świątek

 
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 czerwca 2017 20:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewelina Maciuszonek
Ilość wyświetleń: 199
05 czerwca 2017 20:28 (Ewelina Maciuszonek) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl