Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro

Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, modernizacja sieci oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług w ramach projektu pn.: „Uruchomienie e-usług publicznych w Gminie Stara Kamienica”

Ogłoszenie nr 66138 - 2017 z dnia 2017-04-13 r.
 
Stara Kamienica: Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, modernizacja sieci oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług w ramach projektu pn.: „Uruchomienie e-usług publicznych w Gminie Stara Kamienica”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tak
Nazwa projektu lub programu
Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, modernizacja sieci oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług w ramach projektu pn: ,,Uruchomienie e-usług publicznych w Gminie Stara Kamienica"
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych - nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stara Kamienica, krajowy numer identyfikacyjny 23082173000000, ul. Stara Kamienica  41, 58512   Stara Kamienica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 75 75 14 337, e-mail starakamienica@starakamienica.pl, faks 75 75 14 337.
Adres strony internetowej (URL): http://stara-kamienica.bipgmina.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
http://stara-kamienica.bipgmina.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
w forme pisemnej
Adres:
Urząd Gminy w Starej Kamienicy, 58-512 Stara Kamienica 41

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, modernizacja sieci oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług w ramach projektu pn.: „Uruchomienie e-usług publicznych w Gminie Stara Kamienica”
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia zastał podzielony na następujące części: Część 1 – Zakup sprzętu serwerowego, oprogramowania oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług. Część 2 – Modernizacja sieci teleinformatycznej wraz z zakupem sprzętu komputerowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Opis Przedmiotu Zamówienia. Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji w części 1 – 36 miesięcy od daty dokonania ostatecznego odbioru przedmiotu umowy. (Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji w części 1 nie dotyczy sprzętu dla którego opisano krótszy termin gwarancji wskazany w OPZ.) Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji w części 2 – 36 miesięcy od daty dokonania ostatecznego odbioru przedmiotu umowy. (Wymagany w tym przypadku termin gwarancji nie odnosi się do gwarancji opisanej na materiały do wykonania sieci teleinformatycznej) Zamawiający, z uwagi na charakter wszystkich wykonywanych usług w ramach zamówienia w części 1, które nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, ze zm.), nie wskazuje czynności w zakresie realizacji zamówienia, które wymagają zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę. Zamawiający nie identyfikuje w czynnościach objętych tą częścią zamówienia czynności, które nosiłyby znamiona stosunku pracy. W części 2 zamówienia, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących roboty budowlane/usługi objęte przedmiotem zamówienia w tej części, jeśli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony wart. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy, w tym w szczególności obejmujących: 1) czynności ułożenia tras kablowych 2) czynności montażu szaf serwerowych 3) czynności montażu klimatyzacji. Sposób dokumentowania: Zgodnie z § 4 ust. 1 wzoru umowy, dla części 2 zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do przedłożenia wykazu tych osób wraz z oświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie ich na umowę o pracę, a następnie na każde żądanie Zamawiającego do przedłożenia wykazu wraz z oświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie ich na umowę o pracę i niezaleganiu z wypłatą wynagrodzenia na dzień złożenia oświadczenia. Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo żądania udowodnienia przez Wykonawcę faktu zatrudniania osób na umowę o pracę.

II.5) Główny kod CPV: 72268000-1
Dodatkowe kody CPV:72263000-6, 80533100-0, 30213000-5, 45314320-0, 48000000-8, 48820000-2,
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w miesiącach: 9
Okres w dniach: 60

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od konkretyzacji tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od konkretyzacji tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W części 1 zamówienia Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada minimalne zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: 1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej: a) dwa zamówienia o wartości co najmniej 100 000,00 zł netto (sto tysięcy) każde zamówienie, których przedmiotem było wdrożenie systemów dziedzinowych obejmujących obszar podatków i opłat lokalnych, księgowości, systemów ewidencyjnych wraz z ich integracją z systemem EZD (automatyczna obsługa decyzji, umów, faktur) oraz ePUAP, b) dwa zamówienia o wartości co najmniej 100 000,00 zł netto (sto pięćdziesiąt tysięcy) każde zamówienie, których przedmiotem było wdrożenie platformy usług publicznych zintegrowanej z ePUAP i EZD, przy czym co najmniej jedno zamówienie obejmowało łącznie następujące funkcjonalności: Możliwość obsługi płatności elektronicznych przez co najmniej dwóch różnych operatorów. •Dostęp do stanu sprawy EZD. •Obsługa kart i opisów usług oraz formularzy ePUAP •Dane udostępniane z systemów dziedzinowych z możliwością wnoszenia automatycznych opłat drogą elektroniczną •Dostęp za pomocą mechanizmów autoryzacji ePUAP •E-Podatki i/lub E-Odpady. UWAGA: dla wartości wskazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP tej waluty z dnia wszczęcia niniejszego postępowania. 2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które zostaną skierowane do jego realizacji tj. co najmniej: a) dwoma konsultantami merytorycznymi dla systemu finansowo-podatkowego spełniającymi następujące wymagania: posiadanie przez każdego konsultanta min. 2 letniego doświadczenia zawodowego w prowadzeniu wdrożeń systemów finansowo-podatkowych oraz udział w co najmniej 2 wdrożeniach ww. systemów. b)dwoma konsultantami spełniającymi następujące wymagania każdy: min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu wdrożeń systemów informatycznych w obszarze platform elektronicznych oraz udział w co najmniej 2 wdrożeniach takich systemów. c) dwoma specjalistami ds. testów spełniającymi następujące wymagania każdy: min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie testowania systemów informatycznych, brał udział w co najmniej 2 projektach informatycznych w sektorze jednostek administracji publicznej oraz posiada certyfikat ISTQB na poziomie foundation lub wyższy lub równoważny. d)dwoma specjalistami ds. wsparcia technicznego spełniającymi następujące wymagania każdy: min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie wsparcia technicznego, brał udział w utrzymaniu co najmniej 2 projektów informatycznych, e)czterema inżynierami oprogramowania spełniającymi następujące wymagania każdy: posiada wykształcenie wyższe informatyczne, 3 letnie doświadczenie w zakresie wsparcia technicznego, brał udział projektowaniu i budowie co najmniej 3 projektów informatycznych w sektorze jednostek administracji publicznej. W części 2 zamówienia Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada minimalne zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: 1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie co najmniej 1 robotę budowlaną lub usługę (słownie: jedną) w ramach, której wykonał instalację sieci teleinformatycznej wraz z dostawą sprzętu komputerowego tj. szaf serwerowych, UTM, komputerów wraz z oprogramowaniem na kwotę min. 10050.000,00 złotych brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia . Zamawiający oceni czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) ustawy Prawo zamówień publicznych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane 5.115.9 Wykonawcy, którzy wspólnie będą ubiegać się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych muszą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. (Uwaga: Pełnomocnictwo powinno dokładnie określać zakres umocowania i być sporządzone zgodnie z Kodeksem Cywilnym), Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem ustanowionym zgodnie z punktem 5.11 9 SIWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są do solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zamówienia i wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Zamawiający na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w przedmiotowym postępowaniu, po upływie terminu składania ofert, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1 Zamawiający, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych t.j.: 1.1 W zakresie braku podstaw wykluczenia: 1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy 4) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, 6.8.2 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 6.8.1. składa: 1) w zakresie, o którym mowa w punkcie 6.8.1. 1)-3) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.8.2 pkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
6.8.3 W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz usług/dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ). 2) wykaz robót budowlanych/usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ); 3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w punktach 6.8.1 – 6.8.3 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
6.8.5 W zakresie zapewnienia spełniania przez dostawy lub usługi wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w załączniku nr 1 Opisie Przedmiotu Zamówienia: 1) W przypadku Serwera Typ I: • Wydruk ze strony internetowej potwierdzający osiągnięty wynik wydajności obliczeniowej zaoferowanego procesora osiągający w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie www.spec.org dla dwóch procesorów; • Certyfikat ISO9001 lub równoważny o wyprodukowaniu serwera zgodnie z nią; • Deklaracje zgodności CE lub równoważna serwera; 2) W przypadku Serwera Typ II: • Wydruk ze strony internetowej potwierdzający osiągnięty wynik wydajności obliczeniowej zaoferowanego procesora osiągający w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie www.spec.org dla jednego procesora; • Certyfikat ISO9001 lub równoważny o wyprodukowaniu serwera zgodnie z nią; • Deklaracje zgodności CE lub równoważna serwera; 3) W przypadku komputerów stacjonarnych: • Wydruk z przeprowadzonego testu potwierdzony za zgodność z oryginałem przez wykonawcę potwierdzający osiągnięty wynik wydajności obliczeniowej zaoferowanego procesora osiągający w teście SYSmark® 2014 PerformanceTest w kategorii SM 2014 Overall Rating, Office Productivity, Data/Financial Analysis; • Wydruk z przeprowadzonego testu potwierdzony za zgodność z oryginałem przez wykonawcę potwierdzający osiągnięty wynik wydajności zaoferowanej grafiki osiągający w teście SYSmark® 2014 PerformanceTest w kategorii Media Creation; • Certyfikat producenta oferowanego systemu operacyjnego lub wydruk ze strony www potwierdzający kompatybilność oferowanego komputera z oferowanym systemem operacyjnym; • Certyfikat ISO9001 lub równoważny o wyprodukowaniu komputera zgodnie z nią; • Deklaracje zgodności CE lub równoważna sprzętu komputerowego; • Dokument potwierdzający spełnianie wymogów normy Energy Star 6.0 lub nowszej przez oferowany komputer; • Dokument potwierdzający, że serwis komputera będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta posiadającego certyfikat ISO 9001 lub równoważny na świadczenie usług serwisowych. 4) W przypadku monitora: • Dokument potwierdzający, że serwis monitora będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta posiadającego certyfikat ISO 9001 lub równoważny na świadczenie usług serwisowych; • Dokument potwierdzający posiadanie certyfikatu TCO 6.0 lub nowszego przez oferowany monitor; • Dokument potwierdzający spełnianie wymogów normy Energy Star 6.0 lub nowszej przez oferowany monitor. 5) W przypadku urządzenia wielofunkcyjnego: • Certyfikat ISO9001 lub równoważny o wyprodukowaniu urządzenia zgodnie z nią. 6) W przypadku wszystkich sprzętów należy załączyć karty katalogowe producenta potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę potwierdzające spełnianie wymagań określonych w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia przez oferowany sprzęt.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
6.14 Inne niezbędne dokumenty, które Wykonawca ubiegający się zamówienie publiczne zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: 1) Formularz oferty (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ ) 2) Opis przedmiotu oferty (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ) 3) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zgodnie z punktem 6.12 i 6.13 SIWZ 4) Pisemne zobowiązanie, o którym mowa w punkcie 5.7 SIWZ, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5) Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
- Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, dla każdej z części z osobna w wysokości: Część nr 1 - 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Część nr 2 – 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). - Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). - Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. - Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: BGŻ BNP Paribas S.A. - 11 2030 0045 1110 0000 0100 0850 - W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. - 8.6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - dokument potwierdzający wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w Referacie Finansowym w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Stara Kamienica, Stara Kamienica 41, 58-512 Stara Kamienica a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. - Nie wniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy, spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
   

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z art. 139 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w formie pisemnej, mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej. Istotne postanowienia umowy zostały przedstawione w załączniku nr 6a i 6b do SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 28/04/2017, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być sporządzona w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1    Nazwa: Zakup sprzętu serwerowego, oprogramowania oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W ramach realizacji zadania zostaną zrealizowane następujące zadania mające na celu wdrożenie uruchomienie e-usług w Gminie Stara Kamienica 1.Elektroniczny System Obsługi Interesanta 2.Zostanie wdrożony Zintegrowany System Płatności Elektronicznych e-płatności. 3.Nastąpi integracja lub wymiana obecnie działającego Biuletynu Informacji Publicznej Gminy z modułem e-rejestry systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami gminy. 4.Wdrożony zostanie Broker integracyjny pozwalający na autoryzację ePUAP z poziomu elektronicznego systemu obsługi interesanta przy wykorzystaniu procedur profilu zaufanego. 5.Zostanie utworzony Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych. 6.Opracowana zostanie szyna usług integrująca usługi ePUAP, EZD i systemy dziedzinowe. 7. Uruchomienie platformy usług, której celem będzie udostępnianie danych z systemów dziedzinowych. 8.System Elektronicznego Zarządzania Dokumentami wyposażony w elektroniczne archiwum zakładowe dla urzędu oraz moduł przestrzennej lokalizacji pism i spraw. 9.Portal informacyjny zgodny z WCAG 2.0 (w oparciu o CMS np. Wordpress) na którym publikowane będą informacje dotyczące spraw gminnych. 10. Podpis elektroniczny oraz niezbędny sprzęt i oprogramowanie związane z wdrożeniem i działaniem usługi (karty i czytniki kart chipowych). 11. Moduł umożliwiający zasilanie bazy informacjami z ewidencji gruntów i budynków na podstawie pliku w standardzie SWDE. 12. Portal informacyjny dla pracowników (GIS). 13.Platforma GIS - Zintegrowanie systemu GIS z systemami dziedzinowymi oraz Elektronicznym Zarządzaniem Dokumentami i wdrożenie usługi pozwalającej na wyrysy i wpisy (w tym digitalizacja zbiorów) 14.Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym. Szczegółowy zakres opisano w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72268000-1, 72263000-6, 80533100-0, 48820000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 9
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena oferty brutto(C) 60.00
Wydłużenie gwarancji i asysty technicznej (WGiA) 30.00
Termin realizacji przedmiotu umowy (Tr) 10.00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2    Nazwa: Modernizacja sieci teleinformatycznej wraz z zakupem sprzętu komputerowego.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W ramach niniejszej części przewidziane jest: 1)Modernizacja serwerowni wraz z zakupem sprzętu i klimatyzatora – szczegółowy opis zakresu prac oraz minimalnych parametrów technicznych zawarty w załączniku 1.1 do SIWZ - Program Funkcjonalno-Użytkowy Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Gminy w Starej Kamienicy; 2)Modernizacja sieci LAN – szczegółowy opis zakresu prac oraz minimalnych parametrów technicznych zawarty w załączniku 1.1 do SIWZ - Program Funkcjonalno-Użytkowy Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Gminy w Starej Kamienicy; 3) Zakup sprzętu komputerowego koniecznego do realizacji Projektu.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45314320-0, 30213000-5,
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 60
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie
Cena oferty brutto (C) 60.00
Wydłużenie gwarancji (WG) 30.00
Termin realizacji przedmiotu umowy (Tr) 10.00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

                                                                                                              /-/ Wójt Gminy

                                                                                                                Zofia Świątek

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 13-04-2017
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Mariusz Marek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 kwietnia 2017 14:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Marek
Ilość wyświetleń: 1318
13 kwietnia 2017 15:26 (Mariusz Marek) - Dodanie załącznika [zal_nr_14_do_siwzwarunki_serwisu_euslugi.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 kwietnia 2017 15:26 (Mariusz Marek) - Dodanie załącznika [zal_nr_8_do_13_do_siwzoswiadczenia_wykonawcy_euslugi.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 kwietnia 2017 15:25 (Mariusz Marek) - Usunięcie załącznika [zal_nr_813_do_siwzoswiadczenia_wykonawcy_euslugi.docx] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany