Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Obwieszczenia - zagospodarowanie przestrzenne zobacz archiwum »

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kamienica dla obrębu Antoniów.

 

 

 

 

Stara Kamienica, dnia 18 października 2017 r.

      

 

OBWIESZCZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kamienica dla obrębu Antoniów.

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stara Kamienica uchwały Nr XXXIV.227.2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica dla obrębu Antoniów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kamienica, 58-512 Stara Kamienica 41. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 listopada 2017 r.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kamienica, 58-512 Stara Kamienica 41, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: sekretariat@starakamienica.pl. Wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 listopada 2017 r.

 

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 Wójt

(-) Zofia Świątek

 

 

 

 

 

 

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Tersea Korkuć
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 października 2017 09:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Dyrek
Ilość wyświetleń: 169
18 października 2017 09:11 Maria Dyrek - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl