Obwieszczenia - zagospodarowanie przestrzenne

Ogłoszenie Wójta Gminy Stara Kamienica o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp dla obszarów położonych w obrębie Antoniów II

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Stara Kamienica

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie Antoniów, gmina Stara Kamienica (Antoniów II)


Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XI/82/11  Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 28 lipca 2011r.  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie Antoniów, gmina Stara Kamienica (Antoniów II) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 26.01.2012r. do dnia 23.02.2012r. w siedzibie Urzędu Stara Kamienica, 58-512 Stara Kamienica nr 41, w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17.02.2012r. w siedzibie Urzędu Stara Kamienica, 58-512 Stara Kamienica nr 41 o godz. 11.00.
Jednocześnie działając na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 2, 7 i 23 lit. d, art. 39 oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, danych o: projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie Antoniów, gmina Stara Kamienica (Antoniów II), prognozie oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w planu miejscowego, opracowaniu ekofizjograficznym oraz opiniach Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść uwagi do projektu planu. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stara Kamienica z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.03.2012r.
Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani, w wyżej określonym terminie, mogą składać uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2001r. o podpisie elektronicznym.

Wójt Gminy Stara Kamienica
(-) Wojciech Poczynek

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.01.2012
Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Kamila Wajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 stycznia 2012 09:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Marek
Ilość wyświetleń: 1387
19 stycznia 2012 09:20 (Mariusz Marek) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany