Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Podatki i opłaty zobacz archiwum »

Stawki podatku od nieruchomości na 2014 rok

        UCHWAŁA Nr  XLVI.289.2013

Rady Gminy Stara Kamienica

z dnia 30 października 2013.r.

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2013 poz.594 z późn. zm.) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012r. poz.749 z późn.zm.) uchwala się, co następuje

§ 1

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy  Stara Kamienica:

1. Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – od 1 m² powierzchni użytkowej

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

    - od 1 m² powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

   

od 1 m² powierzchni użytkowej

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

     

– od 1 m² powierzchni  użytkowej

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego, przez organizacje pożytku publicznego

    

– od 1 m² powierzchni użytkowej

 

0,74 zł

 

 

23,03 zł.

 

 

10,75 zł.

 

 

 

 

4,68 zł.

 

 

 

 

7,73 zł

2. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu  na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

      - od 1 m² powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

    - od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego, przez organizacje pożytku publicznego

     – od 1 m² powierzchni .

 

 

 

0,89 zł

 

 4,56 zł.

 

 

0,46 zł.

3. od budowli

2,00%

 

§ 2

Traci moc Uchwała Nr XXIX.192.2012 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 października 2012 roku sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2014 r.

 

Data wytworzenia dokumentu: 30-10-2013 r.
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Anastazja Makaro
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 grudnia 2013 09:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anastazja Makaro
Ilość wyświetleń: 1304
28 lutego 2014 11:16 Anastazja Makaro - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 lutego 2014 11:15 Anastazja Makaro - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 lutego 2014 11:13 Anastazja Makaro - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl