Zmiany w budżecie - zarządzenia i uchwały

Zarządzenie 47/2011 Wójta Gminy Stara Kamienica w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2012

Zarządzenie nr 47/2011

Wójta Gminy Stara Kamienica

z dnia 15 września 2011 r.

 

w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2012.

 

            Na podstawie art. 238 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U.Nr 157 poz.1240 z późn.zm./ oraz uchwały nr LVI/339/10 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

§ 1

W terminie do 15 października 2011 roku sporządzają plany i składają wnioski do budżetu na 2012 rok:

1)    sołtysi, rady sołeckie, mieszkańcy gminy

2)    dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych

3)    kierownicy referatów i samodzielne stanowiska Urzędu Gminy

4)    organizacje pozarządowe

5)    podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych

§ 2

W terminie do 15 listopada 2011 roku projekt budżetu zostanie przedłożony do:

1)    Rady Gminy w celu uchwalenia

2)    Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu zaopiniowania.

 § 3

Ustala się następujące wskaźniki do opracowania projektu budżetu na rok 2012:

            1)  wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,8 %

            2) wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli – 3,8 % od 1 września 2012 r.

            3) wzrost wynagrodzeń pozostałych pracowników gminnych jednostek organizacyjnych – 3% od 1 stycznia 2012 r.

            4) minimalne wynagrodzenie - 1500 zł.

§ 4

Materiały złożone po terminie określonym w niniejszym zarządzeniu nie będą rozpatrywane.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                           Zastępca Wójta

                                                                                                                         (-) Mariusz Marek

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 września 2011 13:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Szeląg
Ilość wyświetleń: 831
28 września 2011 14:00 (Elżbieta Szeląg) - Zmiana danych dokumentu.
28 września 2011 13:59 (Elżbieta Szeląg) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany