Uchwała budżetowa

Uchwała Budżetowa Gminy Stara Kamienica na rok 2010.

Uchwała Nr XLVI/260/09

Rady Gminy Stara Kamienica

z dnia 30 grudnia 2009r.

w sprawie Uchwały budżetowej Gminy Stara Kamienica na rok 2010.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)  i art. 166, art. 169, art. 170, art. 184 ust. 1 pkt 7, 8 i 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1.1 Dochody budżetu gminy w łącznej kwocie  29.680.717,00 zł,

z tego:

a)   dochody bieżące – 11.543.964,00 zł,

b)  dochody majątkowe – 18.136.753,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości: 36.870.066,00 zł,

z tego:

a)     wydatki bieżące – 11.458.805,00 zł,

b)     wydatki majątkowe – 25.411.261,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Wydatki poszczególnych jednostek budżetowych przedstawiają zestawienia nr 1-7.

4. Limity wydatków majątkowych – w kwocie  25.411.261,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2013 zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem nr 5.

 

§ 2.1. Deficyt budżetowy gminy w wysokości 7.189.349,00 zł zostanie sfinansowany przychodami w kwocie 7.723.213,00 zł pochodzącymi z:

a)     zaciągniętych kredytów w kwocie 1.050.000,00 zł,

b)     zaciągniętych kredytów na projekty z dofinansowaniem z funduszy strukturalnych w kwocie 3.967.213,00 zł,

c)     zaciągniętych pożyczek na projekty z dofinansowaniem z funduszy strukturalnych w kwocie 2.706.000,00 zł

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 533.864,00 zł z następujących tytułów:

a)     spłaty pożyczek w kwocie 163.740,00 zł,

b)     spłaty kredytów w kwocie 367.124,00 zł,

c)     spłaty kredytów zaciągniętych na projekty z dofinansowaniem z funduszy strukturalnych w kwocie 3.000,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1)  ogólną w wysokości                                                                    -         50.000 zł,

2)  celowe w wysokości                                                                                -         70.725 zł,

a)     na zarządzanie kryzysowe – 5.000,00 zł,

b)     na odprawy emerytalne dla nauczycieli – 30.000,00 zł,

c)     na dopłatę do pobytu w Domu Pomocy Społecznej – 4.000,00 zł,

d)     Plany Odnowy Wsi – 5.000,00 zł,

e)     Fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 3.000,00 zł,

f)      wykonanie dokumentacji projektowej – 10.000.00 zł,

g)     na remont budynku komunalnego – 13.725,00 zł

 

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej            i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami nr 7 i 8.

 

§ 5.1 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                  – 80.000,00 zł,

2. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki                  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 68.200,00 zł,

3. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – 12.000,00 zł.

 

§ 6. Plan finansowy Zakładu Obsługi Komunalnej:

Przychody – 1.288.837,00 zł, koszty – 1.288.837,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

 

§ 7.1 Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Obsługi Komunalnej:

1)     z tytułu dopłaty do eksploatacji mieszkań komunalnych            - 146.465,00 zł,

2)     z tytułu dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę                      – 14.722,00 zł.

2.      Dotacje podmiotowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej                            -  171.720,00 zł,

3.      Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 610.375,00 zł,  w tym dotacja na realizację inwestycji 425.000,00 zł,

     zgodnie z załącznikiem nr 9a.

 

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1)     przychody    - 10.050,00 zł,

2)     wydatki         -   9.860,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

 

§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 11.

 

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1)       pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,

2)       finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 7.189.349,00 zł,

3)       spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek                   i kredytów do wysokości 533.864,00 zł.

 

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1)       zaciągania kredytów i pożyczek oraz na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu ustalonego w § 10,

2)       zaciągania zobowiązań:

a)   na finansowanie wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 4 i 5,

b)  z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 1.000.000,00 zł,

3)       dokonywania zmian  na wynagrodzenia i uposażenie wynikające ze stosunku pracy w ramach wydatków bieżących w obrębie tego samego działu,

4)       dokonywania zmian w planach finansowych wydatków majątkowych między zadaniami w obrębie tego samego działu – oprócz zadań wymienionych                        w załączniku nr 4 i nr 5,

5)       przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6)       lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

 

§ 12. Wysokość długu Gminy Stara Kamienica na rok 2010 wynosi 10.458.604,65 zł.

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu Gminy na koniec 2010 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 12.

 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 stycznia 2011 12:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Marek
Ilość wyświetleń: 1670
14 stycznia 2011 12:43 (Mariusz Marek) - Dodanie załącznika [zest_nr_7.pdf] do dokumentu.
14 stycznia 2011 12:42 (Mariusz Marek) - Dodanie załącznika [zest_nr_6.pdf] do dokumentu.
14 stycznia 2011 12:42 (Mariusz Marek) - Dodanie załącznika [zest_nr_5.pdf] do dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany