Przetargi - sprzedaż nieruchomości

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu uzytkowego w Starej Kamienicy 65/3
O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza czwarty  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica.

 

Przedmiot przetargu:

Lokal użytkowy nr 3 położony w budynku mieszkalno użytkowym w Starej Kamienicy nr  65, w granicach działki nr  34/1 o pow. 0,43 ha. Istnieje możliwość adaptacji na cele mieszkaniowe.

 

Lokal użytkowy nr 3 położony jest na I piętrze budynku i składa się z: korytarza, czterech pokoi , werandy, biura, kuchni, zmywaka, łazienki, dwóch wc, spiżarki o łącznej pow. 170,9 m2. do lokalu przynależy : wc na półpiętrze piwnicy i kotłowni o łącznej pow. 9,5 m2.

Udział w częściach wspólnych,  niepodzielnych elementów  budynku i prawie własności gruntu – 34,63 %.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą kw nr JG1J/00058919/4.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Stara Kamienica nieruchomość oznaczona jest symbolem 31U,P – duży obszar leżący na południe od terenów kolejowych – w przewadze zainwestowany. Istniejąca zabudowa i wartościowa zieleń wysoka – dopuszczona do zachowania. Budynek przedszkola (UO) – zalecany do wpisania do rejestru zabytków. Dopuszcza się powiększenie nieruchomości przedszkola (UO) – jak w rysunku planu. Istniejące zainwestowanie na terenie oznaczonym (M) – do zachowania.

  • Cena wywoławcza wynosi         -  250.000,00 zł  zwolniona z podatku VAT.
  • Wadium wynosi                        -     20.000,00 zł

 

O wysokości minimalnego postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kamienica   dnia 14 lutego  2018 roku o godz. 1100.

 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w pieniądzu                                          w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 lutego 2018 roku, na konto  Gminy Stara Kamienica – BGŻ O/Jelenia Góra 90 2030 0045 1110 0000 0082 2500.

Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zakończeniu przetargu.

Uczestnik, wygrywający przetarg zobowiązany jest  wpłacić jednorazowo cenę sprzedaży ustaloną w przetargu , najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Ponadto nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości  420,00 zł oraz koszty związane  z  przeniesieniem własności.

Zawarcie umowy sprzedaży (akt notarialny) nastąpi w ciągu  21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Termin poprzedniego przetargu ; 30.06.2017r.; 14.09.2017r; 04.12.2017r.

Okazanie granic na gruncie przez uprawnionego geodetę, może nastąpić wyłącznie na koszt nabywcy.

Nieruchomość zbywana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.

Informacji udziela Referat Rozwoju Gminy, pok. nr 3, tel. 75 75 14 149, w godzinach pracy urzędu.

Stara Kamienica, dnia  08 stycznia  2018 roku

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Dyrek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 stycznia 2018 09:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Dyrek
Ilość wyświetleń: 703
09 stycznia 2018 09:31 (Maria Dyrek) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany