Przetargi - sprzedaż nieruchomości

I przetarg na sprzedaż działki nr 349/2 w WojcieszycachO G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica.

 

Przedmiot przetargu:

 

Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Wojcieszyce, w granicach działki nr  349/2 o powierzchni 0,09 ha.

Działka niezabudowana, położona wśród zabudowań mieszkalnych  i zagrodowych. Teren działki od drogi to skalista skarpa, wyżej teren bardziej łagodny. Dostęp komunikacyjny tylko w miejscu skalistej skarpy do drogi o nawierzchni asfaltowej

Nieruchomość położona jest na terenie, który  nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem MII – strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej intensywności.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta kw nr JG1J/00080738/4.

 

  • Cena wywoławcza wynosi         -  25.000,00 zł  zwolniona z podatku VAT.
  • Wadium wynosi                        -     2.000,00 zł

 

O wysokości minimalnego postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kamienica     

                                  dnia 14 listopada 2016 roku o godz. 1000.

 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w pieniądzu                                              w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada 2016 roku, na konto  Gminy Stara Kamienica – BGŻ O/Jelenia Góra 90 2030 0045 1110 0000 0082 2500.

Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zakończeniu przetargu.

Uczestnik, wygrywający przetarg zobowiązany jest  wpłacić jednorazowo cenę sprzedaży ustaloną w przetargu , najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Ponadto nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży   w wysokości 400,00  zł oraz koszty związane   z  przeniesieniem własności.

Zawarcie umowy (akt notarialny) nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Okazanie granic na gruncie przez uprawnionego geodetę, może nastąpić wyłącznie na koszt nabywcy.

Nieruchomość zbywana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. W przypadku wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.

Informacji udziela Referat Rozwoju Gminy, pok. nr 3, tel. 75 75 14 149, w godzinach pracy urzędu.

Stara Kamienica, dnia  07 października 2016r.

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Dyrek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 października 2016 09:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Dyrek
Ilość wyświetleń: 667
07 października 2016 09:09 (Maria Dyrek) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany