Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Przetargi - sprzedaż nieruchomości zobacz archiwum »

I przetarg na sprzedaż działki nr 224/1 w Barcinku
O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza pierwszy   przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica.

 

Przedmiot przetargu:

 

Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Barcinek, w granicach działki nr  224/1 o powierzchni 0,06 ha.

Działka niezabudowana . Teren płaski, lezący wzdłuż rzeki Kamienica, dostęp komunikacyjny dobry z drogi o nawierzchni asfaltowej. Dostępne uzbrojenie w sieć elektryczną.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą kw nr  JG1J/00081916/3, wolną od wpisów ostrzeżeń i obciążeń.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu  Barcinek nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 19USniewielki obszar leżący między drogą powiatową 4KDZ i Kamienicą; istniejąca zabudowa (RM) i boisko – do zachowania. Na działce nr 224/1 dopuszcza się sytuowanie niewielkich parterowych obiektów usługowych

  • Cena wywoławcza wynosi         - 19.000,00 zł  plus podatek VAT w wysokości 23%
  • Wadium wynosi                        -   2.000,00 zł

 

O wysokości minimalnego postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kamienica   dnia 28 grudnia  2015 roku o godz. 1000.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w pieniądzu                                            w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 grudnia 2015 roku, na konto  Gminy Stara Kamienica – BGŻ O/Jelenia Góra 90 2030 0045 1110 0000 0082 2500.

Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zakończeniu przetargu.

Uczestnik, wygrywający przetarg zobowiązany jest  wpłacić jednorazowo cenę sprzedaży ustaloną w przetargu , najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Ponadto nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży   w wysokości 400,00  zł oraz koszty związane   z  przeniesieniem własności.

Zawarcie umowy (akt notarialny) nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Okazanie granic na gruncie przez uprawnionego geodetę, może nastąpić wyłącznie na koszt nabywcy.

Nieruchomość zbywana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. W przypadku wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.

Informacji udziela Referat Rozwoju Gminy, pok. nr 3, tel. 75 75 14 149, w godzinach pracy urzędu.

Stara Kamienica, dnia  27 listopada 2015r.

 

 

 

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Dyrek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 listopada 2015 14:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Dyrek
Ilość wyświetleń: 314
27 listopada 2015 14:09 Maria Dyrek - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl