Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Pracownicy młodociani zobacz archiwum »

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Wójt Gminy Stara Kamienica informuje, że z dniem 1 września 2012 roku weszła w życie zmiana art. 70 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z późn. zm.) regulująca zasady przyznawania pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych.

Od 1 września 2012 r. pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługiwać będzie dofinansowanie w wysokości:

a) nauka zawodu
- 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,
- 4.587 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące (wypłacane na mocy przejściowych do 31.12.2014 roku).

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika - ucznia uczęszczającego do dwuletniej zasadniczej szkoły zawodowej będzie przyznawane najdłużej do 31.12.2014 r. Okres przejściowy jest konieczny, bowiem uczniowie, którzy we wrześniu 2012 r. rozpoczną naukę w klasach II dwuletnich zasadniczych szkół zawodowych, będą ją kontynuować na dotychczasowych zasadach.

b) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Waloryzacja dofinansowania :
Z dniem 1 stycznia 2013 roku zmienią się zasady waloryzacji dofinansowania – kwoty dofinansowania będą podlegały waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105 %.

W art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dodana została nowa regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dn. 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5) . Przepis ten obowiązuje od 01.09.2012 roku.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 70b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,

 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony do Wójta Gminy Stara Kamienica w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Do wniosku pracodawca będzie musiał dołączyć:

 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,

 • kserokopię umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania  zawodowego,

 • kserokopię dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,  zaświadczenia o zaliczeniu praktycznej nauki zawodu u poprzedniego pracodawcy (w przypadku  przerwania nauki i podjęcia i innego pracodawcy), w przypadku zmiany pracodawcy w czasie  trwania nauki należy dołączyć także umowy o pracę i świadectwa pracy wydane przez poprzedniego pracodawcę,

 • kserokopię dokumentu potwierdzającego datę złożenia egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym (dyplom, lub zaświadczenie potwierdzające, że młodociany   ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonania określonej pracy i zdał egzamin) i  kserokopia świadectwa ukończenia przez młodocianego obowiązkowego dokształcenia  teoretycznego (świadectwo ukończenia szkoły),

 • kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Z dokumentu powinno wynikać, że składany wniosek został złożony przez osoby uprawnione do reprezentowania   podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie,

 • kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON,

 • kserokopię nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP),

 • kserokopię świadectwa pracy w okresie kształcenia zawodowego,

 • upoważnienie pracodawcy do poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem, w przypadku  gdy poświadczenia dokonuje inna osoba niż pracodawca,

 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega  się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, oświadczenie o obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 
  rachunkowości (Dz.U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223, z póżn. zm.).

Jeżeli pracodawca nie podlega sprawozdawczości rachunkowej powinien złożyć oświadczenie o nie prowadzeniu sprawozdawczości zgodnie z w/w ustawą.

Wszystkie kserokopie powinny być potwierdzone przez pracodawcę za zgodność z oryginałem (potwierdzenie winno zawierać pieczątkę pracodawcy, jego czytelny podpis oraz datę dokonania potwierdzenia).
Dofinansowania przyznaje Wójt Gminy Stara Kamienica w drodze decyzji administracyjnej.
Wnioski o dofinansowanie należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Stara Kamienica w godzinach pracy urzędu. 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.
Środki te są przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu .
Wojewoda Dolnośląski otrzymane środki na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników przekazuje na wyodrębniony rachunek bankowy Gminy.

W myśl § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 1996 r., Nr 60, poz. 278, z póżn.zm.) pracodawcy zostali zobowiązani do zawiadomienia Wójta Gminy Stara Kamienica o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem. 

Nawiązując do powyższego, proszę wszystkich pracodawców o informowanie Wójta Gminy Stara Kamienica, o zawarciu umowy z młodocianymi pracownikami, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

Do pobrania załączniki.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 kwietnia 2014 12:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Kamila Wajda
Ilość wyświetleń: 982
16 kwietnia 2014 12:33 Kamila Wajda - Dodanie załącznika [wzor_formularza_i_instrukcja_wypelniania_informacji_przedstawianych_p rzy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 kwietnia 2014 12:32 Kamila Wajda - Dodanie załącznika [oswiadczenie_o_nie_korzystaniu_z_pomocy_de_minimis.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 kwietnia 2014 12:29 Kamila Wajda - Dodanie załącznika [oswiadczenie_o_nie_stosowaniu_zasad_rachunkwosci.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl