Konkurs 2013

Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2013 roku przez organizacje pozarządowe.

Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2013 roku przez organizacje pozarządowe.

Wójt Gminy Stara Kamienica
ogłasza
 otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2013 roku przez organizacje pozarządowe w sferze:

 • propagowania i rozwijania kultury      fizycznej, sportu i rekreacji,
 • upowszechniania kultury, rozwijania      amatorskich ruchów artystycznych oraz ochrony dóbr kultury i tradycji,
 • porządek publiczny i przeciwdziałanie      patologiom społecznym

 A. Propagowanie i Rozwijanie Kultury Fizycznej, Sportu i Rekreacji  

 1. Rodzaj zadania – zadanie z zakresu      kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
 2. Formy realizacji zadania:
  • rozwój sportu masowego dzieci i       dorosłych,
  • rozwój bazy sportowej, wynajem obiektów,      
  • zakup sprzętu sportowego,
  • wyjazdy na zawody, wyżywienie i       zakwaterowanie uczestników,
  • promowanie osiągnięć sportowych       zawodników i klubów  sportowych,
  • organizowanie rajdów, konkursów i imprez       krajoznawczych promujących walory turystyczne, przyrodniczo- ekologiczne       gminy a także aktywny wypoczynek,
  • organizację szkoleń kadry trenerskiej,       instruktorskiej  dzieci i młodzieży.
  • organizacja pozalekcyjnych zajęć       sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy zagrożonych       uzależnieniami i patologią społeczną
 3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych      na realizację zadań w formach określonych w pkt 2 w 2013 roku: 10.000 zł      (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

B. Upowszechnianie kultury, rozwijanie amatorskich ruchów artystycznych oraz ochrony dóbr kultury i tradycji.

 1. Rodzaj zadania – zadanie z zakresu      upowszechniania kultury, rozwijania amatorskich  ruchów artystycznych      oraz ochrony dóbr kultury i tradycji.
 2. Formy realizacji zadania:
  • wystawy sztuki ludowej i malarstwa,
  • warsztaty i plenery malarskie,
  • konkursy i przeglądy imprez oraz innych       form służących rozwojowi działalności kulturalnej i artystycznej,
  • publikacje i wydawnictwa,
  • podtrzymywanie tradycji narodowej,       pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej       i kulturowej.
  • organizacja imprez kulturalnych o       charakterze gminnym
 3. Wysokość środków publicznych      przeznaczonych na realizację zadań w formach określonych w pkt 2 w 2013      roku: 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

 

C. Porządek publiczny i przeciwdziałanie patologiom społecznym

 1. 1.  Rodzaj zadania – porządek publiczny i      przeciwdziałanie patologiom społecznym.
 2. Formy realizacji zadania:
  • prowadzenie telefonu zaufania dla ofiar       i sprawców przemocy w rodzinie,
 3. Wysokość środków publicznych      przeznaczonych na realizację zadań w formach określonych w pkt 2 w 2013 roku:      500 zł (słownie: pięćset złotych)


I. Zasady przyznawania dotacji

 1. Powierzenie wykonania ww. zadań lub      wsparcie ich realizacji i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim      zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o      działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz.      873) z późniejszymi zmianami lub innych właściwych przepisów.
 2. Wójt Gminy przyznaje dotacje celowe na      realizację ofert wyłonionych w konkursie w trybie indywidualnych decyzji.
 3. Wysokość przyznanej dotacji może być      niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może      negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.
 4. Wójt Gminy może odmówić podmiotowi      wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku,      gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco      odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą      zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej      okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.       
 5. Wzór umowy określa rozporządzenie      Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r . w sprawie      wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o      wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego      zadania (Dz.U.Nr 264, poz. 2207).


II.    Terminy i warunki realizacji zadań

 1. Zadania powinny być zrealizowane w 2013      roku.
 2. Zadania powinny być zrealizowane z      najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz z obowiązującymi      standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofertach.  


III.    Termin składania ofert

 1. Oferty w zamkniętych kopertach,      sporządzone wg wzoru określonego w rozporządzeniu, o którym mowa wyżej,      należy składać do 06.03.2013r do godziny 13.00. w      Sekretariacie Urzędu Gminy, 58-512 Stara Kamienica 41. O zachowaniu      terminu decyduje data złożenia oferty w Sekretariacie. W dniu 06.03.2013      r. o godz. 13.15 w Urzędzie Gminy       w Starej Kamienicy, w  pokoju nr 23a odbędzie się otwarcie      ofert. 

IV.     Termin, tryb i kryteria stosowanych przy dokonywaniu wyboru ofert

 1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu      nastąpi nie później, niż w ciągu 30 dni od ostatniego dnia przyjmowania      ofert. Przy otwarciu ofert mogą być obecne wszystkie podmioty ubiegające      się o dotację.
 2. Postępowanie o udzielenie dotacji      prowadzone będzie w trybie jawnego wyboru najkorzystniejszej oferty.
 3. Komisja powołana przez Wójta Gminy,      dokonuje wyboru ofert, najlepiej służących realizacji zadań, wymienionych      w punktach A, B i C  i przedstawia      Wójtowi do akceptacji.
 4. Zatwierdzenie oferty jest podstawą do      zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie      uzgodnionym przez strony.
 5. Wybór ofert stanowiących formę realizacji      ww. zadań nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
  • celowość oferty, jej zakres rzeczowy,       zasięg i zgodność z polityką  Gminy oraz z niniejszym ogłoszeniem,
  • posiadanie przez wnioskodawcę       odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i       rzeczowego,
  • zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami       źródłowymi dotyczącymi oferenta,
  • osiągnięcia i doświadczenie wnioskodawcy       w realizacji proponowanego  lub podobnego projektu,
  • ocenę realizacji wcześniejszych edycji       projektów, w tym ich liczbę i tradycje,
  • pozyskanie do współpracy i współfinansowania       projektów samorządu gminnego, powiatowego lub administracji rządowej oraz       innych partnerów publicznych i prywatnych.
  • posiadanie niezbędnych zezwoleń,       upoważnień i decyzji wymaganych przepisami prawa lub innymi przepisami i       zasadami dotyczącymi rodzaju działalności lub proponowanego zadania,
  • Rodzaj i celowość planowanych kosztów, w       tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji, porównywanie jej z       planowanymi dofinansowaniami innych jednostek samorządu  i innych       podmiotów, a także z możliwymi do uzyskania efektami merytorycznymi i       rzeczowymi,
  • Rzetelność i terminowość wykonywania i       rozliczania innych zadań finansowanych z budżetu Gminy.

V.   Postanowienia końcowe

 1. W trakcie wykonywania zadania zleconego      jak i po jego realizacji Wójt Gminy lub wyznaczeni przez niego pracownicy      zobowiązani są do dokonywania okresowej kontroli wykonania zadania w      zakresie zgodności z umową, celowości ponoszonych wydatków, rzetelności i      gospodarności.
 2. Podmiot wykonujący zlecone zadanie      udostępnia kontrolującemu wszelką dokumentację związaną z jego realizacją.     
 3. Sprawozdanie z realizacji      zadania publicznego, określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30      dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.

VI. Załączniki do oferty

- statut

- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego/Starosty Powiatu

- sprawozdanie merytoryczne za 2012 r.

- sprawozdanie finansowe (bilans) za 2012 r.

- oświadczenie w przypadku: braku zmian w dokumentach rejestracyjnych i statucie

 

Sprawę prowadzi: Adam Spolnik (Tel. 757514107)

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Adam Spolnik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 lutego 2013 13:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Spolnik
Ilość wyświetleń: 1250
12 lutego 2013 13:12 (Adam Spolnik) - Dodanie załącznika [zalacznik_3_wzor_sprawozdania.doc] do dokumentu.
12 lutego 2013 13:12 (Adam Spolnik) - Dodanie załącznika [zalacznik_2_wzor_umowy.doc] do dokumentu.
12 lutego 2013 13:11 (Adam Spolnik) - Dodanie załącznika [zalacznik_1_wzor_oferty.doc] do dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany