Konkursy na stanowisko

Nabór na wolne stanowisko pracownicze

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

                                                                                          z dnia 17 lutego 2017 roku

                                                Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

                                                                Stanowisko ds. gospodarki odpadami

                                                          w Urzędzie Gminy w Starej Kamienicy, 58-512 Stara Kamienica 41

                                                                                               w wymiarze pracy: 1 etat

 

 

  1. Wymagania niezbędne:

- spełnianie wymogów określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902),

- wykształcenie: minimum średnie,

- posiadanie wiedzy i znajomość w zakresie:

a) znajomość regulacji prawnych z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

b) kodeksu postępowania administracyjnego,

c) ustawy o odpadach,

d) doświadczenie, staż w prowadzeniu zagadnień objętych zakresem zadań na na stanowisku, na który prowadzony jest nabór,

 

     2.  Wymagania dodatkowe:

- znajomość obsługi komputera (obsługa programów MS Office, Word, Excel)),

- umiejętność pracy w zintegrowanych systemach informatycznych, w tym programach sprawozdawczych i bankowych,

- umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,

- znajomość obsługi podstawowych urządzeń biurowych,

- umiejętność pracy w zespole,

- cechy osobowości takie jak: komunikatywność, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, rzetelność, odpowiedzialność,  terminowość, samodzielność w podejmowaniu decyzji, odporność na stres, wysoka kultura osobista.

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.     Prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadową,

2.     Zbieranie i analiza deklaracji,

3.     Prowadzenie bazy danych, dokonywanie wymiaru opłat,

4.     Ewidencja księgowa wpłat,

5.     Prowadzenie procedur administracyjnych w tym egzekucji opłat,

6.     Prowadzenie sprawozdawczości,

7.     Koordynowanie spraw z wykonawcą odbioru odpadów,

8.     Wykonywanie innych poleceń służbowych bezpośredniego przełożonego oraz Wójta.

 

4.     Warunki pracy:

- wymiar czasu pracy: 1 etat,

- miejsce pracy: Stara Kamienica 41,

- rodzaj pracy:  praca biurowa, przy komputerze.

 

5. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

1. życiorys (CV),

2. kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie,

3.  kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

4.  kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy lub w razie pozostawania w zatrudnieniu – zaświadczenia),

5. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach,

6. oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych,

7. oświadczenie kandydata o treści: „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłem (byłam) skazany (a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”                              

 

List motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

 

Oświadczenie, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia i CV powinny być podpisane własnoręcznym podpisem kandydata.   

 

Ogłoszenie o naborze  oraz wszelkie informacje związane z przedmiotowym naborem, w tym także o ewentualnych etapach rekrutacji będą umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stara Kamienica oraz wywieszone na tablicy informacyjnej Urzędu.

W związku z powyższym aplikacje kandydatów powinny zawierać klauzulę:

 

„Wyrażam zgodę na publikowanie na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu – mojego nazwiska oraz imienia dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”

 

 

Wymagane dokumenty aplikacje proszę składać w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Urzędu Gminy w Starej Kamienicy pok. nr 16 (I piętro), tel. 75 75 14 337  albo przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Starej Kamienicy, 58-512 Stara Kamienica 41, z dopiskiem:  „Nabór na stanowisko:   ds. gospodarki odpadami” (liczy się data dostarczenia przesyłki do Urzędu Gminy w Starej Kamienicy).

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2017 roku do godziny 12:00.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

                                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                                           Stara Kamienica

                                                                                                           (-) Zofia Świątek

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 lutego 2017 09:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewelina Maciuszonek
Ilość wyświetleń: 913
17 lutego 2017 09:38 (Ewelina Maciuszonek) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany