Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Konkursy na stanowisko zobacz archiwum »

Nabór na wolne stanowisko pracownicze

W Ó J T   G M I N Y   S T A R A   K A M I E N I C A

 

                                                                                               O G Ł A S Z A   N A B Ó R

 

                                                                 N A   W O L N E   S T A N O W I S K O   U R Z Ę D N I C Z E

                  

                                                                 W   U R Z Ę D Z I E   G M I N Y   S T A R A   K A M I E N I C A

 

 

 

STANOWISKO: podinspektor ds. ochrony środowiska

 

 

  1. Wymagania niezbędne:

a)  obywatelstwo polskie;

b)  wykształcenie wyższe kierunkowe Ochrona Środowiska lub pokrewne;

c)  minimum roczne doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej;

d)  niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;

e)  nieposzlakowana opinia;

f)  znajomość ustawy o samorządzie gminnym, ustawy Prawo Ochrony Środowiska, ustawa o ochronie przyrody, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku, ustawa o odpadach, Prawo Wodne.

 

  1. Wymagania dodatkowe:

a)  znajomość obsługi komputera (MS Office, programów typu GIS, Internet);

b)  znajomość obsługi urządzeń biurowych;

c)  prawo jazdy kategorii B;

d)  zdolności analityczne i umiejętność pracy w zespole.

 

      3.  Zakres obowiązków:

a)  prowadzenie spraw wynikających z utrzymania czystości i porządku w gminie:

b)  prowadzenie spraw wynikających z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody m.in. związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

c)   wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości oraz wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew i krzewów, pobieranie opłat za usuwanie drzew i krzewów;

d)   prowadzenie spraw związanych z realizacją programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy w tym prowadzenie bazy azbestowej;

e)   prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych;

f)    prowadzenie spraw związanych z wodociągowaniem i kanalizowaniem Gminy oraz współpraca w tym zakresie z eksploatatorem sieci wodno-kanalizacyjnej;

g)   prowadzenie spraw związanych z ustawą Prawo Wodne (utrzymanie cieków, sprawy dotyczące stosunków wodnych na działkach);

h)   prowadzenie spraw związanych z Programem Ochrony Środowiska (przygotowanie danych, sporządzanie raportów, aktualizacja, monitoring)

i)    prowadzenie spraw związanych z Programem Gospodarki Niskoemisyjnej (przygotowanie danych, sporządzenie raportów, aktualizacja, monitoring);

j)    prowadzenie spraw związanych z Strategią Rozwoju Gminy (przygotowanie danych, sporządzanie raportów, aktualizacja, monitoring);

 

4.  Wymagane dokumenty:

a)  życiorys (CV);

b)  list motywacyjny;

c)  oświadczenie o treści: „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłem (byłam) skazany (a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”

d)  kopia dokumentu tożsamości;

e)  kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe (kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia o odbyciu stażu), kwalifikacje i umiejętności.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

 

osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Starej Kamienicy pok. nr 16 (I piętro), tel. 75 75 14 337 z dopiskiem:  „Nabór na stanowisko: Podinspektor ds. ochrony środowiska” albo przesłać na adres: Urząd Gminy w Starej Kamienicy, 58-512 Stara Kamienica 41 w terminie do dnia 18.11.2016 r. do godziny 15:00 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

 

Ogłoszenie jest opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stara Kamienica oraz wywieszone na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Starej Kamienicy.

 

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz 1202 ze zmianami)” oraz własnoręcznym podpisem.

 

 

 

                                                                                                                Wójt Gminy

                                                                                                              Stara Kamienica

                                                                                                              (-) Zofia Świątek

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 listopada 2016 14:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewelina Maciuszonek
Ilość wyświetleń: 603
02 listopada 2016 14:57 Ewelina Maciuszonek - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl