Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Konkursy na stanowisko zobacz archiwum »

Konkurs na członków Rady Nadzorczej

Konkurs na członków Rady Nadzorczej

 

 

Zgromadzenie Wspólników

Komunalnej  Spółki  Prawa Handlowego

pn. Gminny System Wodociągów i Kanalizacji „Kamienica”

 reprezentowane przez Wójta Gminy Stara Kamienica 

zaprasza do składania zgłoszeń kandydatów na członków Rady Nadzorczej

Komunalnej  Spółki  Prawa Handlowego pn.

Gminny System Wodociągów i Kanalizacji „Kamienica”

 

Firma i siedziba spółki:

Stara Kamienica 41, 58-512 Stara Kamienica

Na czas ogłaszania konkursu spółka jest na etapie tworzenia ( przed podpisaniem umowy założycielskiej )

Kapitał zakładowy: 5000 zł

Podstawowy przedmiot działalności Spółki:

 prowadzenie działalności  związanej w szczególności z zapewnieniem Gminie Stara Kamienica i jej mieszkańcom zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę, systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków, zarządzanie infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną nowopowstałą w wyniku realizacji zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz obiektami towarzyszącymi dla miejscowości Stara Kamienica, Kromnów i Kopaniec”  i istniejącą .

Liczba członków Rady Nadzorczej przewidywana do powołania: 3

 

1.    Kandydat do Rady Nadzorczej Spółki powinien spełnić następujące wymagania.

Wymagania konieczne:

  1. złożył egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów rad nadzorczych spółek, w których Skarb państwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz.U. nr 198, poz. 2038 ze zm.) lub posiada uprawnienia, o których mowa w § 5 pkt. 2 i 3 ww. rozporządzenia
  2. nie podlega określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisk członka rady nadzorczej w spółkach handlowych,

Wymagania pożądane:

  1. Doświadczenie związane z zarządzaniem działalnością gospodarczą w branży:, komunalnej, budowlanej, drogowej,  itp.
  2. Każdy kandydat zobowiązany jest do złożenia: zgłoszenia, CV, oświadczeń dot. informacji zawartych w pkt. 8, zaświadczenia (kopia) o uprawnieniach członka rady nadzorczej, oświadczenie o niekaralności.

 

     3.         Zgłoszenia i oświadczenia należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie do dnia 10 maja 2011 r. na adres:

Urząd Gminy w Starej Kamienicy

z dopiskiem „Rada Nadzorcza - Gminny System Wodociągów i Kanalizacji „Kamienica” - nabór”

 

4. Bez rozpoznania pozostawia się:

  1. zgłoszenia, które wypłynęły po terminie,
  2. zgłoszenia, które nie spełniają wymogów formalnych.

 

5.Kandydatom, którzy odpowiedzieli na ogłoszenia, a nie zostali wybrani nie przysługuje możliwość odwołania się.

 

6. Osoba wskazana przez Wójta Gminy Stara Kamienica na członka Rady Nadzorczej spółki handlowej z udziałem jednostki samorządu terytorialnego, urodzona przed 1 sierpnia 1972 r., przed powołaniem do rady nadzorczej, zobowiązana jest do złożenia Wojewodzie Dolnośląskiemu oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2007 Nr 63, poz. 425 ze zm.) albo informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ust. 3a tej ustawy.

7. Wójt Gminy Stara Kamienica  może w każdym czasie, bez podawania przyczyny, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne nie wyłaniając kandydata.

 

   8. Informację uzupełniające:

  1. kandydat na członka Rady Nadzorczej spółki nie może pozostawać w stosunku pracy ze spółką ani świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego tytułu prawnego,
  2. kandydat może być powołany do Rady Nadzorczej tylko w jednej spółce, o której mowa w art. 1 pkt. 4-7 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. z 2000 Nr 26, poz. 306)
  3. kandydat na członka Rady Nadzorczej nie może wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami albo mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość lub interesowność

 

9. O rozstrzygnięciu oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

Osoba upoważniona do kontaktu: Wojciech Poczynek, tel. 75 75 14 337

 

Data wytworzenia dokumentu: 04-05-2011
Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: 04-05-2011
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 maja 2011 14:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Marek
Ilość wyświetleń: 3540
04 maja 2011 14:13 Mariusz Marek - Zmiana danych dokumentu.
04 maja 2011 14:09 Mariusz Marek - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl