Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Wybory do Sejmu i Senatu RP 9-10-2011 r. zobacz archiwum »

Informacja dla wyborcy niepełnosprawnego

Stara Kamienica, dnia 08.09.2011r.

   

    

 

RG 502/4/11

 

Informacja

dla wyborcy niepełnosprawnego

 

o wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 

 

 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 z późn. zm.) Wójt Gminy Stara Kamienica uprzejmie informuje, że:

 

  1. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się w okręgu wyborczym nr 1 obejmującym obszary powiatów: bolesławiecki, głogowski, jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski, legnicki, lubański, lubiński, lwówecki, polkowicki, zgorzelecki, złotoryjski oraz miast na prawach powiatu: Jelenia Góra i Legnica.

Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi: 12.

 

  1. Wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 1 – obejmującym obszary powiatów: bolesławiecki, lubański, lwówecki, zgorzelecki

 

lub (w zależności od miejsca zamieszkania wyborcy)

     

wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 2 – obejmującym obszary powiatów, jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski, złotoryjski oraz miasto na prawach powiatu: Jelenia Góra.

 

  1. Lokal obwodowej komisji wyborczej właściwy ze względu na adres zamieszkania znajduje się:

 

Granice obwodu głosowania

 

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Nowa Kamienica

Mała Kamienica

Stara Kamienica

Centrum Informacji Turystycznej

w  Starej Kamienicy

tel. 75 7514107

Barcinek

Rybnica

Świetlica Wiejska

w Rybnicy

tel. 757694539

Antoniów  

Chromiec

Kopaniec

Kromnów

Szkoła Podstawowa

w Kopańcu

tel.75 7514264

 

Wojcieszyce

Szkoła Podstawowa

w Wojcieszycach

tel.75 7551638

 

Najbliższy lokal obwodowej komisji wyborczej dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych znajduje się: Rybnica Świetlica Wiejska.

 

  1. Wyborca niepełnosprawny, może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze gminy. W tym celu powinien on złożyć wniosek do urzędu gminy o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie właściwym dla tego lokalu wyborczego najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 26 września 2011 r. (termin przedłużony zgodnie z art. 9 § 2 kodeksu wyborczego).

     

We wniosku należy podać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL i adres zamieszkania.

Informacja o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych podana jest do wiadomości publicznej przez wójta  w obwieszczeniu o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

 

  1. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się w dniu 9 października 2011 r., głosować będzie można od godziny 700 do godziny 2100.

 

  1. Komitety wyborcze. Zarejestrowane listy kandydatów na posłów. Zarejestrowani kandydaci na senatorów – zgodnie z Obwieszczeniem Okręgowej Komisji Wyborczej w Legnicy , tj. do dnia 29.09.2011 r.

 

  1. Warunki głosowania

 

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować osobiście, przez pełnomocnika lub korespondencyjnie.

     

Głosowanie przez pełnomocnika.

 

Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat mają prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika.

Pełnomocnictwa udziela się przed wójtem lub innym pracownikiem urzędu upoważnionym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do  sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do wójta gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców. Wniosek należy złożyć najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 29 września 2011 r.

 

 Głosowanie korespondencyjne.

 

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego wójtowi gminy najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 19 września 2011 r.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, oświadczenie wyborcy o wpisaniu do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, adres stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. Do zgłoszenia dołącza się kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

 

Wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, otrzymuje z urzędu gminy pakiet wyborczy, nie później niż 7 dni przed dniem wyborów, tj. do 2 października 2011 r. Pakiet wyborczy jest doręczany wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru.

                                                                                                                                                                                                                  

Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a

 

Wyborca niepełnosprawny może głosować w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

Zamiar głosowania przy użyciu nakładek powinien być zgłoszony wójtowi gminy najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 26 września 2011 r.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

W zgłoszeniu należy wskazać obwód głosowania właściwy dla miejsca zamieszkania wyborcy.

 

 

   Wójt

(-)Wojciech Poczynek

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 września 2011 13:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bożena Sawicka
Ilość wyświetleń: 796
09 września 2011 13:09 Bożena Sawicka - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl