Uchwały Rady Gminy 2010-2014

LVII.349.2014 z dnia 31 lipca 2014r. - w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

Uchwała nr LVII.349.2014

Rady Gminy Stara Kamienica

z  dnia 31 lipca 2014 r.

 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki  długoterminowej.

 

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.c ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (/t.j.Dz.U.2013 r. poz.594 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana pieca centralnego ogrzewania opalanego biomasą w Szkole Podstawowej w Barcinku” w łącznej kwocie 14.000 zł

        

§ 2

 

Spłata pożyczki będzie następować w okresie 5  lat, tj. od 2015 roku do 2019 roku.

 

§ 3

 

Źródłem sfinansowania spłaty pożyczki będą środki własne gminy.

 

§ 4

 

Zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 sierpnia 2014 12:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bożena Sawicka
Ilość wyświetleń: 503
07 sierpnia 2014 12:20 (Bożena Sawicka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 sierpnia 2014 12:19 (Bożena Sawicka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 sierpnia 2014 12:18 (Bożena Sawicka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany