Komunikaty

OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STARA KAMIENICA DLA OBRĘBU BARCINEK

Stara Kamienica, dn. 21 październik 2016r.

 

OBWIESZCZENIE

O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STARA KAMIENICA

DLA OBRĘBU BARCINEK

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778, z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kamienica dla obrębu Barcinek, obejmującą północno-wschodni obszar obrębu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 31 października 2016 r. do 30 listopada 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kamienica, 58-512 Stara Kamienica 41 w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 listopada 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kamienica, o godz. 14:00.

Zgodnie z art. 11 ust. 11 wyżej wymienionej ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stara Kamienica, w sekretariacie Urzędu Gminy Stara Kamienica, 58-512 Stara Kamienica 41, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 grudnia 2016 r. Ponadto uwagi mogą być wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres starakamienica@starakamienica.pl zgodnie z art. 18 ust.3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.), w związku z postępowaniem w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionej zmiany studium, w miejscu i czasie wyłożenia projektu zmiany studium do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem zmiany studium, uzgodnieniem stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko, prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi opiniami.

Uwagi i wnioski w postępowaniu należy składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Stara Kamienica, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 grudnia 2016 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w niniejszym postępowaniu jest Wójt Gminy Stara Kamienica.

           Wójt

(-) Zofia Świątek

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Teresa Korkuć
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 października 2016 07:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Dyrek
Ilość wyświetleń: 1082
02 listopada 2016 08:28 (Maria Dyrek) - Dodanie załącznika [studium_barcinka_20161031__tekst.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 listopada 2016 08:28 (Maria Dyrek) - Dodanie załącznika [studium_barcinka_20161031__fragment.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 listopada 2016 08:25 (Maria Dyrek) - Dodanie załącznika [prognoza_oddzialywania_na_srodowisko_studium_20161031.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany