Komunikaty

Informacja dla organizacji proekologicznych i społecznych w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wniosku Europa Resources Polska Sp. z o.o 56-100 Wołów ul. Mickiewicza 8. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonywaniu badań geofizycznych i prac geologicznych mających na celu poszukiwanie złoża polimetalicznego z uranem w obszarze koncesyjnym „ Kopaniec – Kromnów” w Gminie Stara Kamieni

RRG.OŚ.7627/3-10/2011/1/2012                                 Stara Kamienica 12.07.2012

 

 

 

Zawiadomienie

 

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wniosku  Europa Resources Polska  Sp. z o.o  56-100 Wołów  ul. Mickiewicza 8.  o wydanie  decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego  na wykonywaniu badań geofizycznych i prac geologicznych mających na celu poszukiwanie złoża polimetalicznego z uranem w obszarze koncesyjnym „ Kopaniec – Kromnów” w Gminie Stara Kamienica  oraz  decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze z dnia 14 maja 2012r. Nr SKO/41/OŚ-3/2012 uchylającą Decyzję Wójta Gminy Stara Kamienica z dnia 19 marca 2012r. Nr RRG.OŚ.7627/ 3-12/2012

informuję,

że organizacje proekologiczne i społeczne mogą brać udział w postępowaniu na prawach strony. Zgodnie z art.44-45 ustawy  dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 31 Kodeksu postępowania administracyjnego organizacje społeczne zgłaszają chęć uczestniczenia w postępowaniu. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek  chęci udziału  w postępowaniu oraz załączyć do niego aktualny wyciąg KRS, statut organizacji oraz inne dokumenty świadczące o reprezentowaniu ludności Gminy Stara Kamienica. Organizacja społeczna która nie uczestniczy w postępowaniu na prawach strony może za zgodą organu administracji publicznej przedstawić temu organowi pogląd w sprawie wyrażony w uchwale lub oświadczeniu  jej organu statutowego.

 

 

Otrzymują organizacje ekologiczne  i społeczne wg rozdzielnika :

  1. Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne KLUB GAJA

       ul. Nad Wilkówką 24, 43-365 Wilkowice

     2.  Fundacja “Czystej Energii”

       Ul. Piękna 15 lok 28, 00-549 Warszawa

3. Jednostki pomocnicze samorządu Gminy Stara Kamienica

4. Samorządy pracownicze w Gminie Stara Kamienica (poprzez obwieszczenie)

5. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Kamienicy, Kopańcu  i Kromnowie

6. Związki zawodowe działające na terenie Gminy Stara Kamienica (poprzez obwieszczenie)

7.  Fundacja Nemo

      Kopaniec - Międzylesie 5, 58-512 Stara Kamienica

 

 

                                                                                         Wójt Gminy

                                                                                /-/ Wojciech Poczynek

 

 

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

  1. na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy w Starej Kamienicy ( przed i w budynku urzędu )
  2. na tablicach informacyjnych na terenie miejscowości  Kopaniec, Kromnów, Stara Kamienica, Rybnica, Barcinek, Mała Kamienica, Nowa Kamienica, Wojcieszyce, Antoniów, Chromiec
  3. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stara Kamienica –

        www.new.bazagmin.pl/bip_stara_kamienica

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 lipca 2012 09:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Marek
Ilość wyświetleń: 755
16 lipca 2012 09:26 (Mariusz Marek) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany