Komunikaty

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na wykonywaniu badań geofizycznych i prac geologicznych mających na celu poszukiwanie złoża polimetalicznego z uranem w obszarze koncesyjnym „ Kopaniec – Kromnów ” w Gminie Stara Kamienica, zgodnie z art. 33 ust.1 pkt. 5 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

 

 

Stara Kamienica, dnia 20.06.2012r.

RRG.OŚ.7627/3-1/ 2011/1/2012

ZAWIADOMIENIE

 

 o wszczęciu postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji                            o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej  na wykonywaniu badań geofizycznych i prac geologicznych mających na celu poszukiwanie złoża polimetalicznego z uranem w obszarze koncesyjnym „ Kopaniec – Kromnów ” w Gminie Stara Kamienica, zgodnie z art. 33 ust.1 pkt. 5 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz   o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)

 

Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późniejszymi zmianami), w związku z Decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze z dnia 14 maja 2012r.   Nr   SKO/41/OŚ-3/2012 uchylającą Decyzję Wójta Gminy Stara Kamienica z dnia  19 marca 2012r. Nr RRG.OŚ.7627/ 3-12/2012 o odmowie określenia środowiskowych  uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą: „Poszukiwanie polimetalicznego złoża uranu w obszarze koncesyjnym  Kopaniec-Kromnów            w gminie Stara Kamienica”

- zawiadamiam, że wszczynam postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach „Poszukiwanie polimetalicznego złoża uranu w obszarze koncesyjnym  Kopaniec-Kromnów  w gminie Stara Kamienica”                 na wniosek  Europa Resources Polska   Sp. z o.o  56-100 Wołów  ul. Mickiewicza 8.

 

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego i art. 33  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko strony postępowania zobowiązuję do przedstawienia w terminie 21 dni od daty otrzymania i ogłoszenia zawiadomienia dowodów mogących mieć znaczenie przy wydaniu  decyzji administracyjnej. Stronami postępowania mogą być osoby fizyczne, osoby prawne                 i organizacje społeczne, których interes prawny lub obowiązek dotyczy.

 

Zawiadomienie powyższe podlega obwieszczeniu zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w siedzibie Wójta Gminy Stara Kamienica.

 

Z uwagi na zakres  przedsięwzięcia i wpływ na środowisko i zdrowie ludzi i zwierząt, sposób transportu ewentualnych odpadów niebezpiecznych - zawiadomienie powyższe otrzymują odrębnie: Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Starosta Powiatu Jeleniogórskiego, Prezydent Miasta Jeleniej Góry, Burmistrz Miasta Świeradów Zdrój, Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk, Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz, Burmistrz Miasta Piechowice, Starosta Gminy Korenov, Kanclerz Kurii Legnickiej, Państwowa Inspekcja Pracy.

 

 Akta sprawy są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy w Starej Kamienicy, pokój nr. 12,                   od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

 

                                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                              /-/ Wojciech Poczynek

 

 

 

Otrzymują:

 1. European Resources Polska Sp. z o.o.

Ul. Mickiewicza 8, 56-100 Wołów

 1. Pełnomocnik Pani Mariola Wojewoda

     Ul. Dąbrowszczaków 5/203, 45-288 Opole

 1. Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne KLUB GAJA

Ul. Nad Wilkówką 24, 43-365 Wilkowice

 1. Fundacja “Czystej Energii”

Ul. Piękna 15 lok 28, 00-549 Warszawa

 1. Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Urząd marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

     Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław

 1. Starosta Powiatu Jeleniogórskiego

     Starostwo Powiatowe

ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra

 1. Prezydent Miasta Jeleniej Góry

Urząd Miasta Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

 1. Burmistrz Miasta Świeradów Zdrój

Urząd Miasta Świeradów-Zdrój

ul. 11 Listopada 35,  59-850 Świeradów-Zdrój 

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk

Urząd Miasta i Gminy Mirsk

            plac Wolności 39,  59-630  Mirsk

 1. Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz

       Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

            Plac Wolności 1, 59-623 Lubomierz

 1. Burmistrz Miasta Piechowice

Urząd Miasta w Piechowicach

ul. Żymierskiego 49,  58-573 Piechowice

 1. Starosta Gminy Korenov

Obecní úrad Korenov

Korenov 480, PSČ: 468 49

 1. Kanclerz Kurii Legnickiej

LEGNICKA KURIA BISKUPIA

 ul. Jana Pawła II 1, 59-220 Legnica

 1. Państwowa Inspekcja Pracy

Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu

Oddział w Jeleniej Górze

 ul. Wincentego Pola 8a, 58-500 Jelenia Góra

 1. Pozostałe strony postępowania - poprzez obwieszczenie

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

 1. na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy w Starej Kamienicy ( przed i w budynku urzędu )
 2. na tablicach informacyjnych na terenie miejscowości  Kopaniec, Kromnów, Stara Kamienica, Rybnica, Barcinek, Mała Kamienica, Nowa Kamienica, Wojcieszyce, Antoniów, Chromiec
 3. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stara Kamienica –

        www.new.bazagmin.pl/bip_stara_kamienica

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 czerwca 2012 09:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Marek
Ilość wyświetleń: 696
22 czerwca 2012 09:27 (Mariusz Marek) - Dodanie załącznika [zawiadomienie__o_wszczeciu_postepowania_administracyjnego__w_sprawie_ wydania_decyzji_o_srodowiskowych_uwarunkowaniach_dla_inwestycji_polega jacej_na_w.doc] do dokumentu.
22 czerwca 2012 09:26 (Mariusz Marek) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany