Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Komunikaty zobacz archiwum »

Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie Programu oczyszczania Gminy Stara Kamienica z azbestu na lata 2010-2032 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Stara Kamienica, 04.09.2010r.

RRG.OŚ.7627/18/2010

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Stara Kamienica

 

Na podstawie art.  39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 199, poz. 1227, ze zm.) Wójt Gminy Stara Kamienica zawiadamia o możliwości udziału społeczeństwa w przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ustaleń projektów dokumentów:

- „Program oczyszczania Gminy Stara Kamienica z azbestu na lata 2010-2032” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla projektu pn.: Program oczyszczania Gminy Stara Kamienica                 z azbestu na lata 2010-2032”

 

Zawiadamiam strony o możliwości zapoznania się z dokumentami,  możliwości składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotowych dokumentów w terminie od  dnia 07.09.2010r.  do dnia 07.10.2010 r. włącznie, w formie ustnej ( osobiście),  pisemnej na adres: 58-512 Stara Kamienica 41 lub elektronicznej na adres:  Stara kamienica@starakamienica.pl .

Dokumenty dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kamienica,  Referat Rozwoju Gminy ( pokój nr 25 ), w godz. od 700 do 1500 tel.( 075)75-14-133 lub (075) 75 14 337

 

 

Obwieszczenie niniejsze podlega ogłoszeniu na stronie internetowej, tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Starej Kamienicy .

 

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                                 /-/ Wojciech Poczynek

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 września 2010 14:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Szeląg
Ilość wyświetleń: 833
07 września 2010 14:47 (Elżbieta Szeląg) - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl