Aktualności

Dożywianie uczniów w szkołach

 

                                    

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Kamienicy

     58 – 512 Stara Kamienica , Stara Kamienica 41

 

           

 

___________________________                                                                                    Stara Kamienica, 29.05.2013r.

         (pieczęć adresowa zamawiającego)                                                                           (miejscowość, data)            

                                                                                                                                                                                                                                                  

ZAPYTANIE OFERTOWE

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 14 000 EURO

Nr sprawy: GOPS/K/102/13

 

 1. Zamawiający:  

       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Kamienicy      58 – 512 Stara Kamienica , Stara Kamienica 41

NIP 611-21-43-446

tel/fax 75 –7514652; 75-7514225  

e -mail : gopsstar@poczta.onet.pl

strona internetowa www.gopsstarakamienica.pl

 

  II. Przedmiot zamówienia: Dożywianie uczniów w szkołach na terenie  Gminy Stara Kamienica

 1. Informacje ogólne:

a)         Zamówienie obejmuje dożywianie łącznie co najmniej 76 uczniów w szkołach w miejscowości Stara Kamienica, Barcinek, Kopaniec i Wojcieszyce zlokalizowanych na terenie Gminy Stara Kamienica. Obejmuje ono przygotowanie ciepłych posiłków, dostarczanie do wskazanych placówek oświatowych  dla dzieci szkół wiejskich, wydawanie 5 x w tygodniu od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem przerw w nauce szkolnej) oraz posprzątanie po wydaniu posiłków. Listy dożywianych dzieci  sporządza Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Kamienicy dla każdej ze szkół. Na ich podstawie odbywa się wydawanie posiłków. Liczba dzieci w ciągu roku może ulec zmianie i będzie ona zależna od spełnionych przepisami prawa uprawnień do korzystania z pomocy w formie dożywiania.

         Do wyceny całości zamówienia należy przyjąć dożywianie  100 uczniów.  

b)         Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na wszystkie części zamówienia lub na wybraną część zamówienia.

         Część 1 – obejmuje dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej w Barcinku i Gimnazjum w Starej Kamienicy: co najmniej - 37 dzieci.    Do wyceny części 1 zamówienia należy przyjąć   52 uczniów.

         Część  2 – obejmuje dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej w Kopańcu: co najmniej  - 17 dzieci.              Do wyceny części 2 zamówienia należy przyjąć 23 uczniów.

         Część  3 – obejmuje dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej w Wojcieszycach ( szkoła podstawowa + oddział przedszkolny) co najmniej –5 dzieci  oraz 17 dzieci z oddziału przedszkolnego.

         Do wyceny części 3 zamówienia należy przyjąć 8 uczniów +17 dzieci z oddziału przedszkolnego.

c)         Istnieje możliwość sprzedaży  posiłków  dla dzieci z ww. szkół nie objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Kamienicy pod warunkiem zachowania tej samej ceny posiłku i tego samego jadłospisu. Sprawy związane ze sprzedażą posiłków nie objętych niniejszym zamówieniem należy uzgadniać bezpośrednio   z dyrektorami szkół.

2.  Posiłki  -  z uwagi na ilość  posiadanych środków w stosunku do ceny ofertowej  - Zamawiający pozostawia sobie prawo opcji : posiłki   jednodaniowe ( drugie danie)  lub  posiłki  dwudaniowe ( zupa + drugie danie+ kompot), z preferencja dla opcji posiłków dwudaniowych.  

3.  Wymagania przedmiotowe w stosunku do posiłków:

a)     muszą być ze świeżych artykułów spożywczych,  posiadających aktualne terminy ważności.

       Nie dopuszcza się mięsa i przetworów z puszek konserwowych.

b)    przy sporządzaniu posiłków  muszą być przestrzegane i stosowane   wymagania zdrowotne żywności oraz      

      wymagania dotyczące przestrzegania zasad higieny, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r.                             o bezpieczeństwie żywności i żywienia   (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.) jak również zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i Instytutu Żywności i Żywienia w sprawie norm wyżywienia i żywienia, jakie obowiązują w zakładach żywienia zbiorowego oraz jakości zdrowotnej żywności, ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń dotyczących:

1)  wyposażenia (stanu technicznego i sanitarnego pomieszczeń i urządzeń),

2)  personelu (kwalifikacje i niezbędne badania lekarskie),

3) cyklu produkcyjnego i jego poszczególnych etapów (przestrzegania zasad sanitarno-higienicznych na      każdym etapie:  produkcji posiłków, wydawania posiłków, składowania i magazynowania produktów, przewozu posiłków),

4) w zakresie jakości usług (w sposób gwarantujący jakość posiłków zgodną z zalecanymi normami dotyczącymi zawartości składników pokarmowych, zapewniając różnorodność diety, właściwy stan dostarczania posiłków ( posiłki gorące, świeże, smaczne i estetycznie przygotowane i podane).

c)  posiłki powinny być sporządzane i wydawane zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego;  

d)  posiłki powinny być przygotowane z uwzględnieniem norm żywieniowych o wysokiej wartości odżywczej,  

     przy zachowaniu wartości odżywczej   minimum 1000 kcal.

e) przy układaniu jadłospisu należy unikać częstego powtarzania tych samych potraw, przy czym   niedopuszczalne jest  powtórzenia tego samego dania w ciągu jednego tygodnia.

f)  posiłki powinny być przewożone w termosach gastronomicznych, zapewniających utrzymanie temperatury   spożywania potraw oraz posiadających odpowiednie atesty Państwowego Zakładu Higieny.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przewożenie w innych pojemnikach i/lub naczyniach gwarantujących utrzymanie właściwej temperatury.

 g)  posiłki powinny być przewożone samochodem dostawczym dopuszczonym przez Państwową Inspekcję

      Sanitarną   do przewozu posiłków.

 

4.  Ustala się  gramaturę posiłków dla dzieci:   

a)   zupa  - 250 ml + kromka chleba,

b)   ziemniaki lub zamiennik (ryż, kasza, makaron)  – 200 gram,

c)   mięso – 80 gram,

d)    surówka - 150 gram,

e)    kompot - 200 ml

 

Wykonawca ma obowiązek dostarczania jadłospisu na następny tydzień, najdalej w piątek, a jeżeli jest on dniem ustawowo wolnym od pracy, w dniu poprzedzającym wolny dzień,  Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS)  w Starej Kamienicy oraz odpowiedniemu Dyrektorowi Szkoły.

W jadłospisie bezwzględnie musi być podana wartości odżywczej w kcal poszczególnych posiłków. 

Zmiana jadłospisu może być dokonana wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Kierownika GOPS.

Jadłospis musi być podpisany przez osobę mającą do tego przygotowanie zawodowe.

 

5. W ramach wykonywanej usługi Wykonawca zobowiązany jest zapewnić naczynia do wydawania posiłków, sztućce, sprzęt do mycia brudnych naczyń oraz sprzęt do ewentualnego podgrzania posiłków. Dopuszcza się naczynia jednorazowe - wówczas Wykonawca zobowiązany jest do  posiadania pojemników na czyste                          i zużyte naczynia oraz naczynia wielokrotnego użycia. Istnieje możliwość skorzystania z naczyń, sztućców, urządzeń i sprzętów AGD znajdujących się w szkołach. Zasady korzystania z wyposażenia placówki należy bezpośrednio  uzgadniać  z odpowiednimi dyrektorami szkół. Zasady te dotyczą  odpłatności:  za korzystanie z naczyń, sztućców,  urządzeń i sprzętu AGD, za zużycie energii elektrycznej, wody, odprowadzenia ścieków, etc..

       Wykonawca zobowiązany jest :

      - do zbiórki i zagospodarowania powstałych odpadów (zlewek),

        Niedopuszczalne jest pozostawianie odpadów (zlewek) w miejscu żywienia do dnia następnego.

     - zorganizowania stanowiska przechowywania próbek, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

     

6.  Sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim wydawaniem posiłków i wszystkie związane z tym szczegóły,  należy uzgodnić  bezpośrednio  z dyrektorami szkół.

 

7. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za przestrzeganie przez osoby wykonujące w jego imieniu zamówienie w pełnym zakresie obowiązujących przepisów BHP, p.poż. i higieniczno - sanitarnych. Odpowiada on za ich działania oraz za działania własne oraz ponosi odpowiedzialność prawną i materialną wobec osób trzecich za naruszenie ww. przepisów oraz w zakresie wykonywanej usługi tj. jakości produktów                                 i przygotowania posiłków, ich zgodności z obowiązującymi normami oraz wymaganiami higieniczno – sanitarnymi  i porządkowymi.

 

 1. Termin realizacji zamówienia:

 Realizacja zadania  -  od 01 września 2013 r.  do   31 grudnia  2013r. w dni nauki szkolnej.  

 Szacowana ilość dni nauki szkolnej  – ok. 78.

 

 1. Kryterium oceny ofert:      uwaga_  każda część zamówienia oceniana będzie oddzielnie

      

       Cena łącznie z podatkiem, z kol.7 kalkulacji cenowej   – 100% = 100,00 pkt. 

        Oznacza to , że oferta z najniższą ofertową ceną otrzymuje 100,00 pkt i  jest ofertą najkorzystniejszą.

        Punkty, do dwóch miejsc po przecinku, pozostałym ofertom  przyznane będą w sposób następujący:

                                               C min    

                           Pi(C) =         Ci        x  100 

gdzie:   Pi(C)      -  ilość punktów jakie otrzyma oferta   ”i”   za kryterium  ”cena”,  z zaokrągleniem   

                              ilości punktów do dwóch miejsc po przecinku wg powszechnie przyjętej zasady w księgowości

               C min    -  najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert

                    Ci      -  cena oferty ”i”

100     -  maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta za kryterium ”cena”.

    

 Zamawiajacy preferuje posiłki dwudaniowe  tj. opcję II  stąd,  jeżeli zaoferowana najkorzystniejsza cena za taki  posiłek nie przekroczy środków finansowych, jakie Zamawiajacy może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  - wybór oferty dokonany zostanie w oparciu o podane ceny posiłkow dwudaniowych.

 

W innym przypadku wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi w oparciu o zaoferowane ceny posiłków jednodaniowych.

 

 1. 10.   Informacje dodatkowe:

 

W ofercie należy podać cenę w dwóch opcjach: 

     opcja I   - za jeden posiłek jednodaniowy  ( danie drugie)

     opcja II  - jeden posiłek dwudaniowy ( zupa + danie drugie+ kompot).

        Oferta powinna zawierać sposób obliczenia ceny.

 

 1. Informacje oraz zapytania:

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Kamienicy,      58 – 512 Stara Kamienica , Stara Kamienica 41

Pytania należy kierować do Kierownika GOPS ,  tel/fax 75 –7514652; 75-7514225  lub za pośrednictwem   poczty elektronicznej na adres : gopsstar@poczta.onet.pl

 

 1. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:
   a)  posiadają niezbędną  wiedzę i doświadczenie

 b) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 

 1. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnie, bez skreśleń i poprawek

umieścić w kopercie w sposób uniemożliwiający przypadkowe jej otwarcie  i opisanej  w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy,  z adnotacją  „Zapytanie ofertowe do postępowania   o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Dożywianie uczniów w szkołach na terenie  Gminy Stara Kamienica część……………

 

 

 1.  Miejsce i termin złożenia ofert: do dnia 10.06.2013r.,  do godziny 12:00  w siedzibie  Zamawiającego,                     tj. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Kamienicy, 58 – 512 Stara Kamienica , Stara Kamienica 41             za pośrednictwem np. operatora wyznaczonego lub bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Starej Kamienicy, 58 – 512 Stara Kamienica , Stara Kamienica 41, sekretariat Kierownika GOPS.

Otwarcie ofert nastąpi na sesji niejawnej. O wyniku postępowania o zamówienie zostaną powiadomieni Wykonawcy poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej, w tym samym miejscu co publikacja niniejszego zapytania ofertowego.  

 

 1. Załączniki:

- formularz ofertowy

- oświadczenie

      

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Jednostki organizacyjne

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 maja 2013 07:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wiesława Słomska
Ilość wyświetleń: 2175
29 maja 2013 08:03 (Wiesława Słomska) - Dodanie załącznika [oswiadczenie_oferenta.docx] do dokumentu.
29 maja 2013 08:02 (Wiesława Słomska) - Dodanie załącznika [kalkulacja_cenowa_2.docx] do dokumentu.
29 maja 2013 08:01 (Wiesława Słomska) - Dodanie załącznika [formularz_ofertowy_2.docx] do dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany