Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Archiwum - Uchwały Rady Gminy 2006-2010 zobacz aktualne »

XXI/120/08 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Uchwała nr XXI/120/08

Rady Gminy Stara Kamienica

z dnia 31 marca 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 

Na podstawie art.18, ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z 2005r. z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§1 Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę           887.147 zł                              zgodnie  z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi                11.315.319 zł

 

§ 2  Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę          1.053.872 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków po zmianach wynosi                                        11.409.351 zł

 

§3

1.                                         Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę  172.908 zł na zadanie „Utworzenie Centrum Informacji Turystycznej w Starej Kamienicy”.

2.                                         Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 38.000 zł na zadanie „Termomodernizacja SP Kopaniec”.                           

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi               1.213.922 zł

 

§ 4 Niedobór budżetowy w kwocie 166.725 zł zostanie pokryty z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 166.725 zł.

 

§ 5  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 6  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy                w Starej Kamienicy.

  

 Uzasadnienie do uchwały nr XXI/120/08:

1.                                                                                                                               Zmiany w budżecie gminy Stara Kamienica na 2008r. prezentowane w uchwale zostały dokonane na podstawie:

-                                otrzymania promesy z MSWiA na usuwanie skutków powodzi z 2006r. w kwocie 410.000 zł.

-                                podpisania umowy z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim na zadanie „Utworzenie Centrum Informacji Turystycznej w Starej Kamienicy” w ramach programu INTERREG III A i przyznania kwoty 252.083 zł.

-                                otrzymania środków na kontynuację programu SMOK w SP Kopaniec i SP Wojcieszyce w kwocie 10.525 zł.

-                                otrzymania zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 197.439 zł

-                                otrzymania środków z Powiatowego Urzędu Pracy na organizowanie i finansowanie robót publicznych w kwocie 17.100 zł.

2.                                                                                                                                Na wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi zaplanowano 527.500 zł, zostaną wyremontowane drogi i mosty uszkodzone w czasie powodzi w 2006r.

3.                                                                                                                                Na remont SP Kopaniec zwiększono środki o kwotę 40.200 zł.

4.                                                                                                                                Wprowadzono wydatki na kontynuację programu SMOK w kwocie 10.525 zł

5.                                                                                                                                Zwiększono wydatki na zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 20.000 zł.

6.                                                                                                                                Wprowadzono wydatki na realizację zadania „Utworzenie Centrum Informacji Turystycznej w Starej Kamienicy” w kwocie 336.200 zł, przy zmniejszeniu środków w/w zadania w § 6050 o kwotę 57.092 zł.

7.                                                                                                                                Odstąpiono od wydatków inwestycyjnych na „Termomodernizację SP Kopaniec” w kwocie 38.000 zł.

8.                                                                                                                                Na pokrycie niedoboru w kwocie 166.725 zł uruchomiono kwotę wolną za 2007r.

9.                                                                                                                                Na płace oraz pochodne płac w związku ze wzrostem wynagrodzeń płac dla pracowników oświaty przeznacza się kwotę 118.160 zł.

10.                                                                                                                           Zwiększa się środki na dowozy uczniów do szkół o kwotę 79.279 zł.

11.                                                                                                                           Na płace oraz pochodne płac dla pracowników publicznych kwota 17.100 zł.

12.                                                                                                                           Przeniesienie środków z działu 926 rozdz.92605 § 4170 do działu 801 rozdz.80110 § 4170 w kwocie 8.800 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie koordynatora do prowadzenia zajęć na Sali gimnastycznej w Starej Kamienicy.

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 kwietnia 2008 10:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Spolnik
Ilość wyświetleń: 666
08 kwietnia 2008 11:00 (Adam Spolnik) - Dodanie załącznika.
08 kwietnia 2008 10:59 (Adam Spolnik) - Dodanie załącznika.
08 kwietnia 2008 10:59 (Adam Spolnik) - Utworzenie dokumnetu.
Realizacja: IDcom.pl