Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Archiwum - Uchwały Rady Gminy 2006-2010 zobacz aktualne »

XX/119/08 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Uchwała nr XX/119/08

Rady Gminy Stara Kamienica

z dnia 28 lutego 2008r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 

Na podstawie art.18, ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z 2005r. z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§1 Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę           35.990 zł                              zgodnie  z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi                10.428.172 zł

 

§ 2  Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę          35.990 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków po zmianach wynosi                                        10.355.479 zł

 

§3

1.      Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę  35.990 zł na zadanie „Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi dla miejscowości Gminy Stara Kamienica – II etap dokumentacji projektowej”.

2.      Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 20.000 zł na zadanie „Tworzenie zintegrowanych polsko-czeskich struktur współpracy w zakresie zapobiegania i usuwania skutków klęsk żywiołowych w pasie transgranicznym”                           

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi               1.079.014 zł

 

§ 4  W uchwale nr XIX/114/08  Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2008r.                    w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok w załączniku nr 2 „Przychody                   i rozchody budżetu w 2008r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 5  W uchwale nr XVIII/110/07  Rady Gminy Stara Kamienica z dnia                       28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stara Kamienica na rok 2008

1.      w załączniku nr 3a „Zadania inwestycyjne w 2008r.” w Lp. 3 wyrazy „nr 259 w Barcinku” zastępuje się wyrazami „ nr 534 w Kopańcu”.

2.      załącznik nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2011” w Lp. 9 i 10 po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4.

 

§ 6   Przyjmuje się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem nr 5.

 

§ 7   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 8  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy                w Starej Kamienicy.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 marca 2008 10:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Spolnik
Ilość wyświetleń: 697
21 marca 2008 10:55 Adam Spolnik - Dodanie załącznika.
21 marca 2008 10:55 Adam Spolnik - Dodanie załącznika.
21 marca 2008 10:55 Adam Spolnik - Dodanie załącznika.
Realizacja: IDcom.pl