Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Archiwum - Uchwały Rady Gminy 2006-2010 zobacz aktualne »

XX/118/08 - w sprawie przystąpienia do porozumienia o współpracy w ramach projektu przeznaczonego do realizacji ze środków PO EWT Polska – Czechy na lata 2007 – 2013

                 U c h w a ł a  nr XX /118/08

Rady Gminy Stara Kamienica

z dnia 28 lutego 2008  r.

 

w sprawie przystąpienia do porozumienia o współpracy w ramach projektu przeznaczonego do realizacji ze środków PO EWT Polska – Czechy na lata 2007 – 2013.

 

         Na podstawie art.18 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j.Dz.U.2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm./ Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

 

Wyraża się zgodę na przystąpienie przez Gminę Stara Kamienica do  porozumienia o współpracy w ramach projektu przeznaczonego do realizacji ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2007 – 2013, pod nazwą: ”Tworzenie zintegrowanych polsko-czeskich struktur współpracy w zakresie zapobiegania i usuwania skutków klęsk żywiołowych w pasie transgranicznym”.

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Kamienica.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Starej Kamienicy.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 marca 2008 10:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Spolnik
Ilość wyświetleń: 770
21 marca 2008 10:50 (Adam Spolnik) - Utworzenie dokumnetu.
Realizacja: IDcom.pl