Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Archiwum - Uchwały Rady Gminy 2006-2010 zobacz aktualne »

XX/116/08 - w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Stara Kamienica

U ch w a ł a Nr XX / 116 /08

Rady Gminy Stara Kamienica

z dnia 28 lutego 2008 r.

 

w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Stara Kamienica.

 

         Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (Dz.U. Nr 236, poz. 2008 z 2005 r. z późn. zm.) Rada Gminy Stara Kamienica  u c h w a l a,  co następuje:

§ 1

W uchwale Nr X /63/07 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Stara Kamienica w § 1 ust.1 pkt 3 kwotę 25 zł/m3  zastępuje się kwotą 31,15 zł/m3.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Kamienica.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 marca 2008 10:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Spolnik
Ilość wyświetleń: 677
21 marca 2008 10:47 (Adam Spolnik) - Utworzenie dokumnetu.
Realizacja: IDcom.pl