Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Archiwum - Uchwały Rady Gminy 2006-2010 zobacz aktualne »

XIX/114/08 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Uchwała nr XIX/114/08

Rady Gminy Stara Kamienica

z dnia 31 stycznia 2008

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 

Na podstawie art.18, ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z 2005r. z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

 

§1 Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę           55.989 zł                              zgodnie  z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi                10.392.182 zł.

 

§ 2  Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 55.989 zł przeznacza się na spłatę pożyczki do Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 55.989 zł.

 

§ 3  Zwiększa się plan rozchodów budżetowych o kwotę 55.989 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan rozchodów po zmianach wynosi                                      372.693 zł.

 

§ 4  W uchwale nr XVIII/110/07  Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2007r.                    w sprawie Budżetu Gminy Stara Kamienica na 2008r.:

1.      W załączniku nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne               w latach 2008 -2011” w Lp. 3 w dziale 801 rozdział 80110 zastępuje się  rozdziałem 80101.

2.      W załączniku nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008r.” w dziale 600 rozdział 60016 zastępuje się rozdziałem 60014.

 

§ 5   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 6  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Starej Kamienicy.

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 marca 2008 10:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Spolnik
Ilość wyświetleń: 459
21 marca 2008 10:39 (Adam Spolnik) - Dodanie załącznika.
21 marca 2008 10:39 (Adam Spolnik) - Dodanie załącznika.
21 marca 2008 10:36 (Adam Spolnik) - Utworzenie dokumnetu.
Realizacja: IDcom.pl