Komunikaty - archiwum

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Współpraca gmin Korenov i Stara Kamienica oraz ich społeczności lokalnych w zakresie działań kulturalnych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży”

RRG.OŚ.7627/7/2009                  Stara Kamienica  23.11.2009r

                                                           

                                    ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 61oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami),  art. 73 ust. 1 ustawy   z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,poz. 1227 z póżn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek Gminy  Stara Kamienica - Referatu Rozwoju Gminy  zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Współpraca gmin Korenov  i Stara Kamienica oraz ich społeczności lokalnych w zakresie działań kulturalnych  i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży” na działkach gminnych w miejscowościach: Kromnów ( działka nr 251/3), Kopaniec  ( działka nr 774), Chromiec (68/2),  Barcinek  ( działka nr 306/17), Rybnica (działka nr 241),  Wojcieszyce  ( działki nr 202 i 205/9).

Ponadto zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,poz. 1227z póżn. zm)  informuję, iż dane o wniosku zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje  o środowisku.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 oraz art. 73§1 kpa, do czynnego udziału w każdym jego etapie, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także możliwość wypowiedzenia się co  do zebranych materiałów, zgłaszania uwag i wniosków.

                  Uwagi  i wnioski w powyższej sprawie można zgłaszać w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, tj. od dnia 23 listopada  2009r. do dnia  7 grudnia 2009r. włącznie.

Zgromadzone w przedmiotowej sprawie materiały i dokumentacje są do wglądu                               w siedzibie urzędu – Stara Kamienica 41, 58-512 Stara Kamienica, pokój nr 2,                                  w godz. od 730 do 1430; tel. (075) 75 14 337.

 

Otrzymuje;

  1. Gmina stara Kamienica

Referat Rozwoju Gminy

58-512 Stara Kamienica 41

2.    Strony postępowania ( wykaz w aktach urzędu )

  1. a/a

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 grudnia 2009 08:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sylwia Domańska - Mośko
Ilość wyświetleń: 1610
16 grudnia 2009 08:23 (Sylwia Domańska - Mośko) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany