Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro zobacz archiwum »

Informacja z sesji otwarcia ofert 04.08.2017 r. złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy Stara Kamienica w roku szkolnym 2017/2018, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 558911-N-2017 z dnia 27.07.2017 r.

                                                                                                                       Stara Kamienica, 04 sierpnia 2017 r.

 

                         INFORMACJA

z sesji otwarcia ofert 04.08.2017 r. złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym         w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy Stara Kamienica  w roku szkolnym 2017/2018, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 558911-N-2017                              

z dnia 27.07.2017 r.

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2015 r., Dz. U. poz. 2164 wraz z późn. zm.) Zamawiający podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

  1. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 200 000,00 zł (łącznie z VAT).
  2. Termin wykonania zamówienia i warunki płatności Zamawiający określił w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w skrócie: SIWZ) dla postępowania jak w tytule.
  3. W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie na składanie ofert tj. do dnia 04.08.2017 r. do godziny 10:00 zostały złożone następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena

[w zł] z VAT

Termin wykonania zamówienia

Jakość świadczonych usług - „wiek pojazdów”

Czas podstawienia taboru zastępczego (w minutach)

1.

2.

3.

4.

5.

 

1.

Serwis Samochodowy Spółka z o.o.

Ul. Kazimierskiego 5, 58-503 Jelenia Góra

89 900,00

01.09.2017-30.06.2018

-pojazd nr 1- 2005

- pojazd nr2- 2015

-pojazd nr 3- 2007

40

2.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej VOYAGER Sp. z o.o.

Ul. Papieża Jana Pawła II nr 3,

 59-800 Lubań

90 000,00

01.09.2017-30.06.2018

-pojazd nr 1- 2005

- pojazd nr2- 1994

 

Do 45

 

Warunki płatności zostały określone takie same dla wszystkich Wykonawców – w SIWZ – Wzór umowy

 

  1. Nie wystąpiły oferty wycofane i złożone po terminie składnia ofert.

 

5. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ww. ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji, ma obowiązek przekazania Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ww. ustawy – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

 

 

                                                                                                        

                                                                                                 

                                                                                                                                             Wójt Gminy

                                                                                                                                         /-/ Zofia Świątek

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 sierpnia 2017 12:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sylwia Domańska-Mośko
Ilość wyświetleń: 207
04 sierpnia 2017 12:27 Sylwia Domańska-Mośko - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl