Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

MPZP Stara Kamienica zobacz archiwum »

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Stara Kamienica

 

 

                                                 UCHWAŁA NR XXV.165.2016
                                               RADY GMINY STARA KAMIENICA
                                                  z dnia 30 września 2016 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Stara
Kamienica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.:
Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz na podstawie art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2016., poz. 778) oraz w związku
z uchwałą Nr XVIII.128.2016 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 26 lutego 2016 r.. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Stara Kamienica oraz
po stwierdzeniu, iż nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Stara Kamienica (przyjętego uchwałą nr XV.99.2015 Rady Gminy Stara Kamienica
z dnia 24.11.2015r.),
uchwala się, co następuje:
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Stara
Kamienica, zwaną dalej zmianą planu.
2. Granicami obszaru objętego zmianą planu są następujące działki położone w obrębie Stara Kamienica:
1) 31 – załącznik nr 1,
2) 12/5 - załącznik nr 2,
3. Załącznikami do niniejszej uchwały są:
1) załącznik nr 1, 2 – rysunki zmiany planu sporządzone na kopii urzędowych map zasadniczych
i ewidencyjnych w skali 1: 1000;
2) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu;
3) załącznik nr 4 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie
z przepisami ustawy o finansach publicznych.
§ 2. 1. Na rysunku zmiany planu obowiązują następujące oznaczenia graficzne, stanowiące obowiązujące
ustalenia zmiany planu:
1) granice obszarów objętych zmianą planu;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) zieleń do zachowania;
5) oznaczenia poszczególnych terenów zawierające symbole literowe, określające przeznaczenia terenów
i numery wyróżniające je spośród innych terenów:
a) od 1PU do 2PU – tereny produkcyjno-usługowe;
b) 1WS – teren powierzchniowych wód śródlądowych;
6) granice strefy ochronnej od terenu, na którym rozmieszczone będą urządzenia wykorzystujące energię
z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW.
2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku zmiany planu, nie będące ustaleniami zmiany planu
posiadają charakter informacyjny.
Id: QKMHR-QINSG-VVQTE-EJLBC-WFMMD. Podpisany Strona 1
§ 3. Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają:
1) linia rozgraniczająca - linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach
zagospodarowania, której przebieg określony na rysunku zmiany planu ma charakter wiążący i nie może
ulegać przesunięciu w ramach realizacji ustaleń zmiany planu,
2) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia, która nie może zostać przekroczona usytuowaniem żadnej ze
ścian wszystkich budynków, linia ta nie odnosi się do obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej,
które należy lokalizować zgodnie z przepisami odrębnymi;
3) przepisy odrębne – aktualne przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz
ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z ostatecznych decyzji administracyjnych,
4) przeznaczenie podstawowe – przeznaczenie będące dominującą formą wykorzystania terenu oraz
obiektów z nim związanych,
5) przeznaczenie uzupełniające – przeznaczenie inne niż podstawowe, które uzupełnia lub wzbogaca
przeznaczenie podstawowe,
6) stawka procentowa - stawka procentowa, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z dnia 10.02.2015r., poz.
199 z późn. zm).
§ 4. Nie ustala się zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.
§ 5. Ustala się następujące ogólne zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego :
1) działalność realizująca ustalenia zmiany planu nie może powodować uciążliwości na terenach sąsiednich
oraz przekroczenia standardów jakości środowiska poza granicami działki, do której inwestor posiada tytuł
prawny, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie środowiska,
2) zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych ścieków bytowych i przemysłowych do gruntu oraz wód
powierzchniowych.
§ 6. Nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
§ 7. Nie wyznacza się granic obszarów przestrzeni publicznej.
§ 8. Nie określa się granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,
w tym granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, terenów zagrożonych osuwaniem się mas
ziemnych oraz terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, ustalonych na podstawie odrębnych
przepisów.
§ 9. Określa się następujące szczegółowezasady i warunki scalania i podziału nieruchomości :
1) dopuszcza się wydzielenie niezbędnych działek dla realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
dostosowując wielkość tych działek do gabarytów i parametrów technicznych tych urządzeń zgodnie
z przepisami odrębnymi;
2) dla terenów PU określa się parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:
a) minimalna szerokość frontu nowowydzielanej działki budowlanej dla zabudowy wolnostojącej: 20m,
b) minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej dla zabudowy wolnostojącej: 1500m2,
c) ustala się kąt położenia granic nowowydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego pomiędzy 60o
a 120o,
3) dla terenu WS nie określa się parametrów działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału
nieruchomości – w tym zakresie obowiązują przepisy odrębne.
§ 10. Nie ustala się szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich
użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy.
§ 11. 1. Ustala się następujące, ogólne zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej :
1) dopuszcza się lokalizację naziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, wolnostojących lub jako obiekty
wbudowane w budynki przeznaczenia podstawowego lub uzupełniającego,
2) należy zapewnić swobodny dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej,
Id: QKMHR-QINSG-VVQTE-EJLBC-WFMMD. Podpisany Strona 2
3) zakazuje się lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz biogazowni.
2. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w energię elektryczną:
1) dopuszcza się rozbudowę sieci elektroenergetycznej,
2) dopuszcza się lokalizację niewskazanych na rysunku zmiany planu stacji transformatorowych SN/nN
wnętrzowych i napowietrznych wraz z liniami średniego i niskiego napięcia,
3. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w wodę - zaopatrzenie w wodę odbywać się będzie poprzez
wodociąg gminny lub z indywidualnych ujęć wody.
4. Ustala się następujące zasady odprowadzenia ścieków – zgodnie z przepisami odrębnymi.
5. Ustala się następujące zasady odprowadzania wód opadowych i roztopowych – zgodnie z przepisami
odrębnymi.
6. Ustala się następujące zasady w zakresie usuwania odpadów stałych – zgodnie z przepisami odrębnymi.
7. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w ciepło:
1) obiekty w obszarze objętym zmianą planu zaopatrywane będą z indywidualnych lub grupowego źródła
zaopatrzenia w ciepło pracujących w oparciu o następujące nośniki energii:
a) gaz,
b) paliwa płynne i inne o niskiej zawartości siarki,
c) energię elektryczną,
d) odnawialne źródła energii,
2) zbiorniki stacjonarne na paliwo gazowe lub olejowe należy lokalizować na terenie własnym inwestora,
zgodnie z przepisami odrębnymi.
8. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w gaz – zgodnie z przepisami odrębnymi.
9. Ustala się następujące zasady rozwoju sieci telekomunikacyjnej - dopuszcza się lokalizacje inwestycji
celu publicznego z zakresu łączności publicznej – zgodnie z przepisami odrębnymi.
10. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji : w ramach
wyznaczonych miejsc postojowych należy zapewnić miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów
zaopatrzonych w kartę parkingową, w liczbie nie mniejszej niż : 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi
więcej niż 15.
§ 12. Nie ustala się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania.
§ 13. Ustala się stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
1) dla terenów oznaczonych symbolami: PU : 30%,
2) dla terenów oznaczonych symbolami: WS: 0,1%.
Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe
§ 14. 1. Ustala się tereny produkcyjno-usługowe, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami od 1PU
do 2PU, dla których obowiązuje przeznaczenie:
1) podstawowe:
a) produkcja, składy, magazyny,
b) usługi,
c) na terenie 2PU – lokalizacja paneli fotowoltaicznych wytwarzających energię z odnawialnych źródeł
energii o mocy przekraczającej 100kW;
2) uzupełniające:
a) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,
Id: QKMHR-QINSG-VVQTE-EJLBC-WFMMD. Podpisany Strona 3
b) terenowe urządzenia komunikacji (dojścia, dojazdy, miejsca postojowe),
c) zieleń,
3) dopuszcza się lokalizację paneli fotowoltaicznych zlokalizowanych na dachach budynków lub
wolnostojących służących pozyskaniu ciepłej wody i/lub pozyskiwaniu energii, przy czym ich moc
nie może przekroczyć 100kW,
2. Na terenie 1PU zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć zawsze mogących oddziaływać na środowisko,
przy czym zakazuje się lokalizacji zakładów o zwiększonym ryzyku lub zakładu o dużym ryzyku wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej.
3. Na terenie 2PU zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć zawsze lub potencjalnie mogących oddziaływać
na środowisko – z wyłączeniem lokalizacji paneli fotowoltaicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c.
4. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy – min. 4m i zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
2) dopuszcza się dowolną geometrię dachów,
3) maksymalna wysokość budynków: 12m (nie dotyczy elementów technologicznych) i 4 kondygnacje,
4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna:
a) na terenie 1PU: 25%,
b) na terenie 2PU: 15%;
5) intensywność zabudowy:
a) minimalna: 0,0001,
b) maksymalna: 0,25.
6) minimalna liczba miejsc do parkowania: 1 miejsce parkingowe na 5 zatrudnionych,
7) na terenie 1PU wyznacza się zieleń do zachowania i utrzymania wzdłuż której należy usytuować
ogrodzenie uniemożliwiające przechodzenie przez nie płazów – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
którą należy bezwzględnie chronić i zachować.
5. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej:
1) dojazd do terenów odbywać się będzie z dróg publicznych, do których przylegają tereny przeznaczenia
podstawowego.
2) wyposażenie w infrastrukturę techniczną odbywać się będzie na warunkach określonych w § 11.
§ 15. 1. Ustala się teren powierzchniowych wód śródlądowych, oznaczony na rysunku zmiany planu
symbolem 1WS, dla którego obowiązuje przeznaczenie: wody powierzchniowe śródlądowe.
2. Należy zachować istniejącą zieleń.
Rozdział 3.
Przepisy końcowe
§ 16. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Kamienica.
Id: QKMHR-QINSG-VVQTE-EJLBC-WFMMD. Podpisany Strona 4
§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Stara Kamienica.
Przewodnicząca Rady Gminy
Jolanta Kuczewska
Id: QKMHR-

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Teresa Korkuć
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 października 2016 14:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Dyrek
Ilość wyświetleń: 1053
07 października 2016 14:36 Maria Dyrek - Dodanie załącznika [165zalacznik_nr_4_rozstrzyg.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 października 2016 14:36 Maria Dyrek - Dodanie załącznika [165zalacznik_nr_3_rostrzyg.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 października 2016 14:35 Maria Dyrek - Dodanie załącznika [165zalacznik_nr_2_mapa.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl