Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Stara Kamienica
http://stara-kamienica.bipgmina.pl

OBWIESZCZENIEo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kamienica dla obrębów Barcinek, Kromnów, Nowa Kamienica, Rybnica, Stara Kamienica

OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań
 i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kamienica dla obrębów Barcinek, Kromnów, Nowa Kamienica, Rybnica, Stara Kamienica
 i Wojcieszyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną                        w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 647, ze zm.) oraz art. 39 ust. 1     i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o publikacji na stronie internetowej bazagmin.pl/bip_stara_kamienica projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kamienica dla obrębów Barcinek, Kromnów, Nowa Kamienica, Rybnica, Stara Kamienica i Wojcieszyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 21.08.2013 r. do 11.09.2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy                    w Starej Kamienicy, 58-512 Stara Kamienica 41, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kamienica dla obrębów Barcinek, Kromnów, Nowa Kamienica, Rybnica, Stara Kamienica i Wojcieszyce rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 września 2013 r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Gminy w Starej Kamienicy, 58-512 Stara Kamienica 41.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012, poz. 647 , ze zm.), osoby fizyczne
i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stara Kamienica, 58-512 Stara Kamienica 41, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 2 października 2013r.

Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko należy składać do Wójta Gminy Stara Kamienica w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 października 2013r. Stosownie do przepisu art. 40 ustawy z dnia                     3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) wnioski mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

 

 

Stara Kamienica, 13 sierpnia 2013r.

Załączniki:

pos_stara_kamienica_barcinek_rys.pdf [4.43 MB]
pos_stara_kamienica_barcinek_tekst.pdf [8.92 MB]
zmiana_suikzp_stara_kamienica_barcinek_tekst.pdf [876.17 KB]
1zmiana_suikzp_stara_kamienica_barcinek_rys_kier.pdf [10.67 MB]
1zmiana_suikzp_stara_kamienica_barcinek_rys_uwar.pdf [8.85 MB]