Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Uchwała budżetowa zobacz archiwum »

Budżet Gminy Stara Kamienica na rok 2009.

Uchwała Nr XXXIII/176/08

Rady Gminy Stara Kamienica

z dnia 30 grudnia 2008r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stara Kamienica na rok 2009.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

 

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

 

Dochody budżetu gminy w wysokości:  16.391.985 zł,

z tego: - dochody bieżące – 11.222.066 zł,

            -  dochody majątkowe –5.169.919 zł,

 ( zgodnie z załącznikiem nr 1)

§ 2

 

1.      Wydatki budżetu gminy w wysokości:  17.057.809  zł.

(zgodnie z załącznikiem nr 2)

2.      Wydatki majątkowe – 6.516.292 zł.

   (zgodnie z załącznikiem nr 3)

3.      Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012 (zgodnie z załącznikiem nr 4)

4.      Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

( zgodnie z załącznikiem nr 5)

§ 3

 

1.      Niedobór budżetowy gminy w wysokości 665.824 zł zostanie pokryty z :

Kredytu w kwocie 373.000 zł

Pożyczki w kwocie 730.000 zł

2.      Planuje się  spłatę pożyczki w kwocie 136.040 zł i kredytu w kwocie 301.136 zł

3.      Przychody budżetu w wysokości   1.103.000 zł, rozchody w wysokości 437.176  zł, (zgodnie z załącznikiem nr 6)

 

 

 

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1)  ogólną w wysokości                                                                    -         93.892 zł,

2)  celowe w wysokości                                                                                -         57.700 zł,

z przeznaczeniem: na zarządzanie kryzysowe – 5 000 zł,

na odprawy emerytalne dla nauczycieli – 30 000 zł,

na dopłatę do pobytu w Domu Pomocy Społ. -5 000 zł

udział własny w programie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci w SP Wojcieszyce – 6 700 zł

Plany Odnowy Wsi – 10 000 zł

Fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 1 000 zł.

 

§ 5

 

1.      Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 1.628.237 zł                           (zgodnie z załącznikiem nr 7, 8, 9)

2.      Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

( zgodnie z załącznikiem nr 10).

 

§ 6

 

1.      Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych –

75.000 zł.

2.       Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 63.400 zł.

3.      Wydatki  na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – 11.600zł.

 

§ 7

 

Plan przychodów i wydatków  dla Zakładu  Obsługi Komunalnej :

przychody – 1.063.992 zł, wydatki – 1.063. 992  zł.

( zgodnie z załącznikiem nr 11)

§ 8

 

1.             Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Obsługi Komunalnej:

1)     z tytułu dopłaty do eksploatacji mieszkań komunalnych       -    136.206 zł,

2)     dopłata dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę – 14.722

(zgodnie z załącznikiem nr 12 ).

2.             Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej                        - 107.000 zł,

(zgodnie z załącznikiem nr 13).

3.             Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 92.000 zł, (zgodnie załącznikiem nr 14).

§ 9

 

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1)     przychody    - 10 050 zł,

2)     wydatki         -  9 620  zł,

(zgodnie z załącznikiem nr 15).

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1)     zaciągania kredytów i pożyczek oraz na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400.000 zł,

2)     zaciągania zobowiązań:

a)     na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 4 i 5,

b)     z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 1 000 000 zł,

3)     dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4)     przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

5)     lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

 

§ 11

 

Wysokość długu Gminy Stara Kamienica na koniec 2009 rok wynosi  –  3 417 252 zł.

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu  gminy na koniec 2009 roku i lata następne,

 (zgodnie z załącznikiem nr 16).

 

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 stycznia 2011 12:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Marek
Ilość wyświetleń: 1388
14 stycznia 2011 12:36 (Mariusz Marek) - Dodanie załącznika [zalnr_16.xls] do dokumentu.
14 stycznia 2011 12:36 (Mariusz Marek) - Dodanie załącznika [zalnr_14.xls] do dokumentu.
14 stycznia 2011 12:36 (Mariusz Marek) - Dodanie załącznika [zalnr_15.xls] do dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl