Programy Regulaminy

O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do aktualizacji

 

Stara Kamienica, 04.06.2010r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz  art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 199, poz. 1227, ze zm.) zawiadamiam, że:

 

Gmina Stara Kamienica przystąpiła do aktualizacji:

1.    „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Stara Kamienica na lata 2010-2013 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2014-2018” wraz                          z prognozą oddziaływania na środowisko w/w projeku

2.    „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stara Kamienica                  na lata 2010‑2013 z perspektywą na lata 2014-2018” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w/w projeku

 

Wnioski i uwagi dotyczące przedmiotowych dokumentów można składać                        w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, jednak nie później,      niż do dnia 30 czerwca  2010 r. w formie ustnej ( osobiście),  pisemnej na adres:                                                    58-512 Stara Kamienica 41 lub elektronicznej na adres:                                                stara kamienica@starakamienica.pl

 

Obwieszczenie niniejsze podlega ogłoszeniu na stronie internetowej, tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Starej Kamienicy .

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy          Stara Kamienica.

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                              /-/ Wojciech Poczynek

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 lipca 2010 13:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sylwia Domańska - Mośko
Ilość wyświetleń: 1007
02 lipca 2010 13:06 (Sylwia Domańska - Mośko) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany