Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Przetargi - sprzedaż nieruchomości zobacz archiwum »

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 48/2 w Starej Kamienicy
O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica.

 

Przedmiot przetargu:

 

Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Stara Kamienica, w granicach działki nr  48/2 o powierzchni 0,28 ha.

 

 

Działka niezabudowana, w części skarpa. Położona przy nasypie kolejowym. Częściowo użytkowana jako ogródki warzywne. Działka obciążona jest nieodpłatną na czas nieokreślony służebnością  polegającą na prawie przejścia i przejazdu  do działek nr 602/1 i 602/3. Księga Wieczysta kw nr JGJ1J/00075946/7.

W planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Stara Kamienica nieruchomość położona jest na  terenie  oznaczonym symbolem UR – warsztatów rzemieślniczych. Ustala się gabaryty nowej zabudowy – dwie kondygnacje plus poddasze użytkowe, dachy dwuspadowe symetryczne. W głębi posesji dopuszcza się sytuowanie parterowych garaży  boksowych i  warsztatów   - wpisanym w obszar oznaczony symbolem 22M,U – obszar   w środkowej części wsi – zainwestowany w części północnej i wschodniej – tereny projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usług lub/i zabudowy mieszkano -usługowej .

 

  • Cena wywoławcza wynosi -  58.270,00 zł  plus podatek VAT w wysokości 23%
  • Wadium wynosi                       -   7.000,00 zł

O wysokości minimalnego postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kamienica                                       dnia  12 lutego 2018 roku o godz. 1200.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w pieniądzu                                            w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 lutego 2018 roku, na konto  Gminy Stara Kamienica – BGŻ O/Jelenia Góra 90 2030 0045 1110 0000 0082 2500.

Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zakończeniu przetargu.

Uczestnik, wygrywający przetarg zobowiązany jest  wpłacić jednorazowo cenę sprzedaży ustaloną w przetargu , najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Ponadto nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży  w wysokości 400,00  zł oraz koszty związane   z  przeniesieniem własności.

Zawarcie umowy (akt notarialny) nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Okazanie granic na gruncie przez uprawnionego geodetę, może nastąpić wyłącznie na koszt nabywcy.

Nieruchomość zbywana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. W przypadku wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.

Informacji udziela Referat Rozwoju Gminy, pok. nr 3, tel. 75 75 14 149., w godzinach pracy urzędu.

Stara Kamienica, dnia 08 stycznia 2018 roku.

  

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Dyrek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 stycznia 2018 15:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Dyrek
Ilość wyświetleń: 469
08 stycznia 2018 15:12 Maria Dyrek - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl