Przetargi - sprzedaż nieruchomości

V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 150/5 w Barcinku
O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica.

 

Przedmiot przetargu:

 

Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Barcinek, w granicach działki nr 150/5 o powierzchni 0,13 ha. Teren  płaski na lekkim wzniesieniu, wyrównany, sąsiedztwo działki to zabudowa mieszkalna jednorodzinna. Uzbrojenie   w sieć energetyczną. Dostęp komunikacyjny dobry, bezpośrednio z drogi publicznej, aktualnie brak zjazdu.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą kw nr  JG1J/0004311/9, wolną od wpisów ostrzeżeń i obciążeń.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu  Barcinek nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem R,RM – obszary rolne, na których dopuszcza się zachowanie istniejącej i sytuowanie nowej zabudowy siedliskowej.

 

  • Cena wywoławcza wynosi         - 23.000,00 zł  + podatek VAT 23%
  • Wadium wynosi                         -   2.000,00 zł

O wysokości minimalnego postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kamienica   dnia 04 grudnia 2017 roku       o godz. 1000.

 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w pieniądzu                                         w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01 grudnia 2017 roku, na konto  Gminy Stara Kamienica – BGŻ O/Jelenia Góra 90 2030 0045 1110 0000 0082 2500.

Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zakończeniu przetargu.

Uczestnik, wygrywający przetarg zobowiązany jest  wpłacić jednorazowo cenę sprzedaży ustaloną w przetargu , najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Ponadto nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży  w wysokości 400,00  zł oraz koszty związane   z  przeniesieniem własności.

Termin poprzednich przetargów – 22.12.2016r.; 20.03.2017r.; 22.05.2017r.;14.09.2017r.

Zawarcie umowy (akt notarialny) nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Okazanie granic na gruncie przez uprawnionego geodetę, może nastąpić wyłącznie na koszt nabywcy.

Nieruchomość zbywana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. W przypadku wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.

Informacji udziela Referat Rozwoju Gminy, pok. nr 3, tel. 75 75 14 149., w godzinach pracy urzędu.

Stara Kamienica, dnia  31 października 2017r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Dyrek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 października 2017 13:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Dyrek
Ilość wyświetleń: 911
31 października 2017 13:48 (Maria Dyrek) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany