Przetargi - sprzedaż nieruchomości

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dz. nr 31/3 w Starej Kamienicy

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica.

 

Przedmiot przetargu:

Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Stara Kamienica,  w granicach działki nr  31/3 o powierzchni 0,5325 ha.

Nieruchomość niezabudowana, położona w na obrzeżach  wsi w kierunku Małej Kamienicy, w sąsiedztwie zabudowy przemysłowej. Działka o regularnym kształcie, teren lekko opadający od drogi w stronę torów kolejowych .W rogu działki posadowiona studzienka kanalizacyjna. Dostęp komunikacyjny poprzez ustanowienie służebności na działce nr 31/4, która posiada dostęp do drogi publicznej                         o nawierzchni asfaltowej. Księga wieczysta JG1J/00086582/7.

W planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Stara Kamienica nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 1PU –

1.  przeznaczenie podstawowe:

a) produkcja, składy, magazyny

b) usługi

2. przeznaczenie uzupełniająca:

a) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.

b) terenowe urządzenia komunikacji dojścia, dojazdy, miejsca postojowe),

c) zieleń.

Na terenie 1PU zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć zawsze mogących oddziaływać na środowisko, przy czym zakazuje się lokalizacji zakładów o zwiększonym ryzyku lub zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Wyznacza się zieleń do zachowania i utrzymania wzdłuż której należy usytuować ogrodzenie uniemożliwiające przechodzenie przez nie płazów – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, którą należy bezwzględnie chronić i zachować.

 

  • Cena wywoławcza wynosi -  80.000,00 zł  plus podatek VAT w wysokości 23%
  • Wadium wynosi                        -   8.000,00 zł

O wysokości minimalnego postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kamienica    dnia  27 października 2017 roku o godz. 1000.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w pieniądzu                                          w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 października 2017 roku, na konto  Gminy Stara Kamienica – BGŻ O/Jelenia Góra 90 2030 0045 1110 0000 0082 2500.

Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zakończeniu przetargu.

Uczestnik, wygrywający przetarg zobowiązany jest  wpłacić jednorazowo cenę sprzedaży ustaloną w przetargu , najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Ponadto nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży   w wysokości 400,00  zł oraz koszty związane   z  przeniesieniem własności.

Zawarcie umowy (akt notarialny) nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Okazanie granic na gruncie przez uprawnionego geodetę, może nastąpić wyłącznie na koszt nabywcy.

Nieruchomość zbywana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. W przypadku wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.

Informacji udziela Referat Rozwoju Gminy, pok. nr 3, tel. 75 75 14 149., w godzinach pracy urzędu.

Stara Kamienica, dnia 22 września  2017 roku.

  

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Dyrek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 września 2017 12:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Dyrek
Ilość wyświetleń: 811
22 września 2017 12:26 (Maria Dyrek) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany