Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Przetargi - sprzedaż nieruchomości zobacz archiwum »

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 223/5 w BarcinkuO G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza czwarty  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica.

Przedmiot przetargu:

Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Barcinek, w granicach działki nr 223/5 o powierzchni 0,3659 ha. Teren  płaski położony nieznacznie poniżej poziomu drogi, wzdłuż rzeki Kamienica. Działka porośnięta zróżnicowanym drzewostanem. Dostęp komunikacyjny od drogi o nawierzchni asfaltowej i gruntowej.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą kw nr  JG1J/00081916/3, wolną od wpisów ostrzeżeń  i obciążeń.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu  Barcinek nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 18 U–

 1. 1.   Obszar we wschodniej części wsi obejmujący zespół zabudowy z przełomu XIX i XX w. (d. sanatorium MSW)  i otaczający je park – do zachowania, uporządkowania i adaptacji na szeroko rozumiane cele usługowe. W części zachodniej – użytek leśny (ZL).
  1. 2.     Obejmuje się ochroną pałac z początków XX w. i budynku folwarczne, zalecając wpisanie zespołu do rejestru zabytków.
  2. 3.     Obejmuje się ochroną założenie krajobrazowe parku angielskiego (drzewostan luźny, szerokie aleje spacerowe, polana, altanka, reprezentacyjna willa z ogrodem, sadzawka z fontanną, aleja wysadzana lipami prowadząca od bramy głównej, grabowy krąg z ławeczkami) zalecając wpisanie parku do rejestru zabytków.
  3. 4.     Obejmuje się ochroną drzewa pomnikowe - dąb szypułkowy, żywotnik olbrzymi, choiny kanadyjskie i lipy drobnolistne, zalecając uznanie ich za pomniki przyrody.
  4. 5.    Istniejące zainwestowanie na terenach na południe od parku (M) – do zachowania po uporządkowaniu.
   1. 6.     Tereny w południowej części obszaru – do zagospodarowania zielenią urządzoną (ZP) z dopuszczeniem lokalizacji niewielkich obiektów usługowych i/lub infrastruktury technicznej.
   2. 7.     Ustala się – jak w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – lokalizację oczyszczalni ścieków (K)                w południowo-wschodnim narożu działki nr 223/1. Ustala się: maksymalną dopuszczaną powierzchnię zabudowy projektowanego parterowego budynku technicznego – 10 m2, zbiornik zamknięty podziemny – por. również ustalenia dla obszarów ZN,WS w § 45.
   3. 8.     Ustala się maksymalny dopuszczalny poziom hałasu na granicy nieruchomości projektowanej oczyszczalni – jak dla terenów „rekreacyjno-wypoczynkowych poza miastem”. Wymaga się nasadzenia szpalerów zieleni ozdobnej wzdłuż północnej i zachodniej granicy działki oczyszczalni
   4. 9.     Obsługa komunikacyjna – z drogi dojazdowej.

 

 • Cena wywoławcza wynosi         - 16.000,00 zł  + podatek VAT 23%
 • Wadium wynosi                              -   2.000,00 zł

O wysokości minimalnego postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kamienica                                       dnia 24 października 2017 roku o godz. 900.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w pieniądzu                                    w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października 2017 roku, na konto  Gminy Stara Kamienica – BGŻ O/Jelenia Góra 90 2030 0045 1110 0000 0082 2500.

Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zakończeniu przetargu.

Uczestnik, wygrywający przetarg zobowiązany jest  wpłacić jednorazowo cenę sprzedaży ustaloną w przetargu , najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Ponadto nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 400,00  zł oraz koszty związane   z  przeniesieniem własności.

Termin poprzedniego przetargu 22.12.2016r.;20.03.2017r.;22.05.2017r.

Zawarcie umowy (akt notarialny) nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Okazanie granic na gruncie przez uprawnionego geodetę, może nastąpić wyłącznie na koszt nabywcy.

Nieruchomość zbywana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. W przypadku wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.

Informacji udziela Referat Rozwoju Gminy, pok. nr 3, tel. 75 75 14 149., w godzinach pracy urzędu.

Stara Kamienica, dnia  19 września 2017r.

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Dyrek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 września 2017 14:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Dyrek
Ilość wyświetleń: 192
19 września 2017 14:46 Maria Dyrek - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl