Przetargi - sprzedaż nieruchomości

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 384 w Starej Kamienicy
O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica.

 

Przedmiot przetargu:

 

Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Stara Kamienicaw granicach działki nr 384 o powierzchni 0,22 ha. Nieruchomość położona jest  w pośredniej części wsi, w sąsiedztwie rzeki kamienica. Teren płaski położony poniżej poziomu drogi o kształcie regularnym. Dostęp drogą o nawierzchni asfaltowej – droga powiatowa, aktualnie brak zjazdu.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą kw nr  JG1J/00085877/5, wolną od wpisów ostrzeżeń  i obciążeń.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu  Stara Kamienica nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem WS,R  - trwałe użytki zielone i zespoły zieleni urządzonej oraz pojedyncze zagrody (RM) – do zachowania. Dopuszcza się w porozumieniu z regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej – realizowanie ścieżek rowerowych i ciągów pieszych oraz ozdobnych nasadzeń wzdłuż granic. Ustala się zakaz zabudowy kubaturowej.

 

  • Cena wywoławcza wynosi        - 4.000,00  zwolnione z podatku VAT
  • Wadium wynosi                       -    500,00 zł

 

O wysokości minimalnego postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kamienica   dnia 20 marca 2017 roku o godz. 1100.

 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w pieniądzu                                            w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 marca 2017 roku, na konto  Gminy Stara Kamienica – BGŻ O/Jelenia Góra 90 2030 0045 1110 0000 0082 2500.

Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zakończeniu przetargu.

Uczestnik, wygrywający przetarg zobowiązany jest  wpłacić jednorazowo cenę sprzedaży ustaloną w przetargu , najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Ponadto nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży  w wysokości 400,00  zł oraz koszty związane   z  przeniesieniem własności.

Zawarcie umowy (akt notarialny) nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Okazanie granic na gruncie przez uprawnionego geodetę, może nastąpić wyłącznie na koszt nabywcy.

Nieruchomość zbywana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. W przypadku wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.

Informacji udziela Referat Rozwoju Gminy, pok. nr 3, tel. 75 75 14 149., w godzinach pracy urzędu.

Stara Kamienica, dnia  15 lutego 2017r.

 

 

       

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Dyrek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 lutego 2017 09:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Dyrek
Ilość wyświetleń: 643
16 lutego 2017 09:13 (Maria Dyrek) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany