Przetargi - sprzedaż nieruchomości

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 271 w KopańcuO G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza pierwszy   przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica.

 

Przedmiot przetargu:

 

Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Kopaniec, w granicach działki nr  271 o powierzchni 0,04 ha.

Działka niezabudowana. Teren płaski z dostępnym uzbrojeniem w sieć elektryczną, wodno kanalizacyjną. Na działce znajduje się dawny zbiornik przeciwpożarowy. Obok działki przepływa ciek wodny. Dostęp komunikacyjny dobry od drogi o nawierzchni asfaltowej.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą kw nr  JG1J/00080736/0 wolną od wpisów ostrzeżeń   i obciążeń.

W planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Kopaniec działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem 10M – dopuszcza się lokalizowanie nowej zabudowy na działkach plombowych – parterowych lub dwukondygnacyjnych obiektów mieszkalnych, usługowych lub/i letniskowych, ewentualnie z poddaszami użytkowymi .Na terenach po obu stronach potoku – ustala się zakaz zabudowy.

 

  • Cena wywoławcza wynosi         -  9.200,00 zł  plus podatek VAT w wysokości 23%
  • Wadium wynosi                            -   1.000,00 zł

 

O wysokości minimalnego postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kamienica   dnia 23 lutego  2016 roku o godz. 1200.

 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w pieniądzu                                              w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lutego 2016 roku, na konto  Gminy Stara Kamienica – BGŻ O/Jelenia Góra 90 2030 0045 1110 0000 0082 2500.

Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zakończeniu przetargu.

Uczestnik, wygrywający przetarg zobowiązany jest  wpłacić jednorazowo cenę sprzedaży ustaloną w przetargu , najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Ponadto nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży   w wysokości 400,00  zł oraz koszty związane   z  przeniesieniem własności.

Zawarcie umowy (akt notarialny) nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Okazanie granic na gruncie przez uprawnionego geodetę, może nastąpić wyłącznie na koszt nabywcy.

Nieruchomość zbywana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. W przypadku wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.

Informacji udziela Referat Rozwoju Gminy, pok. nr 3, tel. 75 75 14 149, w godzinach pracy urzędu.

Stara Kamienica, dnia  20 stycznia 2016r.

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Dyrek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 stycznia 2016 10:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Dyrek
Ilość wyświetleń: 584
20 stycznia 2016 10:22 (Maria Dyrek) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany