Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Stara Kamienica
http://stara-kamienica.bipgmina.pl

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2015 roku.

Działając na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24.03.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r. poz. 1118 z późn.zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 - tekst jednolity z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Rady Gminy Stara Kamienica nr IV.17.2014 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Stara Kamienica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2015rok, Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2015roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, których mowa w art.3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Treść ogłoszenia, wzór oferty oraz sprawozdania znajduje się w załączeniu.

Sprawę prowadzi: Magdalena Jabłońska, Tel 75 75 14 277, e-mail: jablonska.m@vp.pl

Załączniki:

Ogłoszenie konkursu [76 KB]
Karta oceny oferty [56.5 KB]
Druk oferty [106.5 KB]
Druk sprawozdania [75.5 KB]