Uchwały Rady Gminy 2014-2018

XXXII.204.2017 z dnia 28.04.2017r. - w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy.

UCHWAŁA NR XXXII.204.2017

RADY GMINY STARA KAMIENICA

Z dnia 28 kwietnia 2017r.

 

 

w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a  ustawy z dnia 08 marca 1990 roku                                      o samorządzie gminnym (tekst jednolity: ( tj. Dz. U. 2016r. poz.446 z późn. zm.)   oraz art. 13 ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016  poz.2147 )  Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na zawarcie z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy na okres pięciu lat, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość gruntowa, oznaczona jako działka nr 392/2 o pow.0,08 ha położona                      w  Małej  Kamienicy, z przeznaczeniem na cele rolne.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 maja 2017 11:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bożena Sawicka
Ilość wyświetleń: 346
08 maja 2017 11:45 (Bożena Sawicka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2017 11:34 (Bożena Sawicka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany