Uchwały Rady Gminy 2014-2018

XXIV.163.2016r. z dnia 5 sierpnia 2016r.-w sprawie zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy Stara Kamienica na rok 2016.

                                                       Uchwała nr XXIV.163.2016.                                       

Rady Gminy Stara Kamienica

z dnia 05.08. 2016r.

 

w sprawie zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy Stara Kamienica na rok 2016.

 

Na podstawie art.18, ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.  2016r.,  poz. 446) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tj. Dz.U. 2013r. poz. 885 z późn.zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1.  Wprowadza się następujące zmiany w limicie wydatków majątkowych:

1)      „Przebudowa drogi gminnej o nr239/4 w Barcinku oraz dwóch gminnych dróg publicznych o nr 294 i 295 oraz 280 i 315 w Chromcu”  - zmniejsza się o kwotę 18.450,00zł

2)      "Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej  nr 239/4 w Barcinku oraz dwóch gminnych dróg publicznych o nr 113250 D (dz.nr ewid.294 i 295) oraz nr 113248D (dz.nr ewid. 280 i 315) w Chromcu" – zwiększa się o kwotę 18.450,00zł

 

zgodnie z załącznikiem  do niniejszej uchwały.

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE do Uchwały nr XXIV.163.2016

 w sprawie zmiany do Uchwały Budżetowej na 2016r

 

Zmiany w limicie wydatków majątkowych wprowadzono z tytułu:

Zmiany nazwy  zadania inwestycyjnego przyjętego pn: „Przebudowa drogi gminnej o nr239/4 w Barcinku oraz dwóch gminnych dróg publicznych o nr 294 i 295 oraz 280 i 315 w Chromcu.”  na zadanie pn."Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej  nr 239/4 w Barcinku oraz dwóch gminnych dróg publicznych o nr 113250 D (dz.nr ewid.294 i 295) oraz nr 113248D (dz.nr ewid. 280 i 315) w Chromcu" na które, został złożony wniosek do PROW. Zadanie będzie realizowane w latach 2017-2019. W 2016r. zostało przygotowane studium wykonalności za kwotę 18.450,00zł.

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 sierpnia 2016 16:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bożena Sawicka
Ilość wyświetleń: 290
09 sierpnia 2016 16:10 (Bożena Sawicka) - Dodanie załącznika [163u.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 sierpnia 2016 16:02 (Bożena Sawicka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany