Uchwały Rady Gminy 2014-2018

XIX.133.2015 z dnia 31 marca 2016r. - w sprawie wprowadzenia zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kamienica na lata 2016-2030.

Uchwała  Nr XIX.133.2016                          

Rady Gminy Stara Kamienica

z dnia 31 marca 2016r.

 

w sprawie wprowadzenia zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kamienica na lata 2016-2030.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. 2015 r. poz.1515  z późn.zm./ oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U.2013r. poz. 885 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

 

W uchwale Nr XVI.118.2015 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kamienica na lata 2016-2030 wprowadza się następujące zmiany:

1)      w § 1:

a)      w ust.1 załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

b)      w ust.2 załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2)      w § 2 załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 kwietnia 2016 10:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bożena Sawicka
Ilość wyświetleń: 351
12 kwietnia 2016 11:13 (Bożena Sawicka) - Dodanie załącznika [u133.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 kwietnia 2016 11:43 (Bożena Sawicka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 kwietnia 2016 10:29 (Bożena Sawicka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany