Uchwały Rady Gminy 2014-2018

XIX.131.2015 z dnia 31 marca 2016r. - w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Stara Kamienica w 2016 roku.

U C H W A Ł A  NR XIX.131.2016

Rady Gminy Stara Kamienica

z dnia 31 marca 2016r.

 

 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Stara Kamienica w 2016 roku.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2015 r.poz.1515 z późn. zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt  (t.j. Dz.U. z 2013r.  poz. 856 z późn. zm.), po zaopiniowaniu  przez  Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt i zarządców obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy Rada Gminy Stara Kamienica uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje się „Program opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stara Kamienica w 2016 roku”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Kamienica.

 

§ 3

 

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 kwietnia 2016 10:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bożena Sawicka
Ilość wyświetleń: 448
08 kwietnia 2016 08:26 (Bożena Sawicka) - Usunięcie załącznika [131u.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 kwietnia 2016 08:24 (Bożena Sawicka) - Dodanie załącznika [131u.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 kwietnia 2016 08:21 (Bożena Sawicka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany