Uchwały Rady Gminy 2014-2018

XVI.115.2015 z dnia 30 grudnia 2015r. - w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Stara Kamienica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”

Uchwała Nr XVI.115.2015

Rady Gminy Stara Kamienica

z dnia 30 grudnia 2015r.

 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Stara Kamienica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2015r. poz. 1515) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz.U. 2014 r. poz. 1118 z późn.zm.) Rada Gminy w Starej Kamienicy uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W załączniku do uchwały Nr XV.100.2015  Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Stara Kamienica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10.Wójt Gminy, w terminie do 31.05.2017r. opracuje, przedstawi Radzie Gminy i opublikuje w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu. W ocenie realizacji programu pod uwagę bierze się:

a)       liczbę skonsultowanych z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych podmiotów;

b)      ilość ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych;

c)       ilość ofert złożonych przez organizacje do otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych;

d)      ilość organizacji, które zwróciły się do Gminy o wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartych konkursów ofert,

e)       ilość organizacji, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Gminy na realizację zadań publicznych;

f)        wysokości środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań publicznych w 2016 roku;

g)      ilość zawartych umów i stopień ich realizacji;

h)      ilość prawidłowo złożonych sprawozdań.”

 

2) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. Komisje konkursowe do opiniowania ofert powołuje Wójt w drodze zarządzenia, dla każdego konkursu z osobna.

  1. Komisją kieruje przewodniczący, wyłoniony przez Wójta spośród członków komisji.
  2. Komisja odbywa posiedzenie bez udziału oferentów.
  3. Komisja podejmuje decyzję w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
  4. W pracach Komisji nie mogą brać udział osoby, związane z organizacjami biorącymi udział w konkursie.
  5. W celu wykluczenia sytuacji, o której mowa w ust. wyżej członkowie komisji składają stosowne oświadczenie.  
  6. Komisja rozpatruje oferty w terminie do 30 dni od ostatniego dnia składania ofert, z zachowaniem postanowień określonych w art.15 ust.1 ustawy.
  7. Z obrad Komisji sporządza się protokół, który zawiera zestawienie spełnienia przez poszczególnych oferentów kryteriów branych pod uwagę przez komisję podczas oceny ofert”.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Kamienica.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 stycznia 2016 10:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bożena Sawicka
Ilość wyświetleń: 301
08 stycznia 2016 10:32 (Bożena Sawicka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 stycznia 2016 10:05 (Bożena Sawicka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany