Uchwały Rady Gminy 2014-2018

XV.112.2015 z dnia 24 listopada 2015r. - w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

  U C H W A Ł A  Nr  XV.112.2015

RADY GMINY STARA KAMIENICA

z dnia 24 listopada 2015r.

 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015r. poz.1515) w związku z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.), art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm.) i art.6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 465 ze zm.) Rada Gminy Stara Kamienica uchwala co następuje:

 

 

§ 1

W uchwale Nr XIV.93.2015.2015 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 października 2015 roku w sprawie

określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 i pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ 1) Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach rolnych i lasach ( zgodnie z załącznikiem  nr 1);

   2) Deklaracja na podatek od nieruchomości ( zgodnie z załącznikiem nr 2)”.

 

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

 „ § 3 Traci moc Uchwała nr  XX.150.2012 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 31 stycznia 2012  roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.”

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie do poboru podatku od 1 stycznia 2016r.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 grudnia 2015 10:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bożena Sawicka
Ilość wyświetleń: 527
10 grudnia 2015 09:23 (Bożena Sawicka) - Dodanie załącznika [112zal2deklaracja_na_podatek_od_nieruchomosci.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 grudnia 2015 09:23 (Bożena Sawicka) - Dodanie załącznika [kopia_112zal1informacja_o_nieruchomosciach_gruntach_i_lasachosoby_fiz yczne.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 grudnia 2015 09:23 (Bożena Sawicka) - Dodanie załącznika [112zal1informacja_o_nieruchomosciach_gruntach_i_lasachosoby_fizyczne. docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany