Uchwały Rady Gminy 2014-2018

XV.111.2015 z dnia 24 listopada 2015r. - w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

  U C H W A Ł A   Nr XV.111.2015

RADY GMINY STARA KAMIENICA

z dnia 24 listopada 2015r

w sprawie zmiany uchwały  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015r.  poz. 1515 z późn. zm.) oraz  art. 5 ust.1  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2014r poz. 849 z późn. zm.) oraz pkt 1 i pkt 2 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2015r. w sprawie gminnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016r. /M.P. 2015r. poz. 735/,  Rada Gminy Stara Kamienica uchwala, co następuje:

 

§ 1

W uchwale Nr XIV.92.2015 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 października 2015 roku w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  w § 1 w  ust. 2 po literze c) dodaje się  literę d) o treści:

 „ d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 09-10-2015r. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego  -  od 1 m² powierzchni 3,00 zł.”

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie do poboru podatku od 01 stycznia 2016 roku.

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 grudnia 2015 10:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bożena Sawicka
Ilość wyświetleń: 380
18 grudnia 2015 13:13 (Bożena Sawicka) - Dodanie załącznika [kopia_111u_zmstawki_podatku_od_nieruchomosci_od_2016.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 grudnia 2015 13:12 (Bożena Sawicka) - Usunięcie załącznika [kopia_110uzmwys_stawki_podatku_od_sr_transpod_2016.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 grudnia 2015 13:12 (Bożena Sawicka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany