Uchwały Rady Gminy 2014-2018

XV.110.2015 z dnia 24 listopada 2015r. - w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

U C H W A Ł A   Nr   XV.110.2015

RADY GMINY STARA KAMIENICA

z dnia 24 listopada 2015r.

w sprawie zmiany uchwały  w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  2015r.  poz. 1515 z późn. zm.) oraz  art . 10 ust.1 i 2 i art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekt jednolity Dz.U. z 2014r , poz. 849 z późn. zmianami)  Rada Gminy Stara Kamienica uchwala co następuje:

 

§ 1

W uchwale Nr XIV.98.2015 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 października 2015 roku w sprawie  wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych wprowadza się następujące zmiany:

 

1) w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. e i lit. f otrzymuje brzmienie:

 „  e) o czterech osiach i więcej z zawieszeniem pneumatycznym, zawieszeniem uznanym

    za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

      - nie mniej niż 12 ton, mniej niż 25 ton                                                644,00 zł.

      - nie mniej niż 25 ton, mniej niż 27 ton                                                653,00 zł.

      - równej lub wyższej  niż 27 ton                                                       1.618,00 zł.

f) o czterech osiach i więcej z  innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej

      masie całkowitej:

      - nie mniej niż 12 ton, mniej niż 25 ton                                                653,00 zł.

      - nie mniej niż 25 ton, mniej niż 27 ton                                             1.019,00 zł.

      - równej lub wyższej niż 27 ton a mniejszej niż 29 ton                     1.618,00 zł.

      - równej lub wyższej niż 29 ton                                                                            2.399,00 zł.”

 

2) w § 1 ust. 1 pkt 4 lit. c i  lit. d otrzymuje brzmienie:

„c) o trzech osiach i więcej z zawieszeniem pneumatycznym, zawieszeniem uznanym

       za równoważne  o dopuszczalnej masie całkowitej:

       - równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 40 ton                                        1.219,00 zł.

       - równej lub wyższej niż 40 ton                                                               1 685,00 zł.

d) o trzech osiach i więcej z  innym systemem zawieszenia o dopuszczalnej masie całkowitej

       - równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 40 ton                                        1.685,00 zł.

       - równej lub wyższej niż 40 ton                                                   2.493,00 zł.”

 

3) w § 1 ust. 1 pkt 6 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) o trzech osiach i więcej z zawieszeniem pneumatycznym, zawieszeniem uznanym

    za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

     -     równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 38 ton                   662,00 zł.

     -     równej lub wyższej niż 38 ton                                                                     922,00 zł.”

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie do poboru podatku od 01 stycznia 2016 roku.

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 grudnia 2015 10:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bożena Sawicka
Ilość wyświetleń: 408
10 grudnia 2015 09:16 (Bożena Sawicka) - Dodanie załącznika [kopia_110uzmwys_stawki_podatku_od_sr_transpod_2016.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 grudnia 2015 09:15 (Bożena Sawicka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 grudnia 2015 10:08 (Bożena Sawicka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany