Uchwały Rady Gminy 2014-2018

XV.105.2015 z dnia 24 listopada 2015r. - w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Starej Kamienicy.

Uchwała Nr XV.105.2015

Rady Gminy Stara Kamienica

z dnia 24 listopada 2015r.

 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Starej Kamienicy.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 w związku art. 7 ust.1 pkt.13 i art.40 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 4 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (tj.: Dz. U. z 2011r., Nr 45, poz. 236 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujące opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego w Starej Kamienicy:

  1. I.                    Rezerwacja i miejsce na cmentarzu na okres 20 lat:
  2.       1.  Grób ziemny                                                                                                       - 200,00

            2.  Grób murowany jednomiejscowy                                                                      -  300,00

            3.  Grób murowany dwumiejscowy w poziomie                                                      - 550,00

            4.  Grób murowany trzymiejscowy lub z większą ilością miejsc

                  w poziomie                                                                                                         - 950,00

  1. II.                 Rezerwacja i miejsce na cmentarzu na kolejne 20 lat:

       1. Grób ziemny                                                                                                        - 200,00

  2. Grób murowany jednomiejscowy                                                                      -  300,00

  1. III.               Wjazd na cmentarz:

            1.Opłata za wjazd na teren cmentarza  samochodem lub

           pojazdem specjalistycznym do 3,5 t                                                                     - 35,00

            2. Opłata za wjazd na teren cmentarza samochodem lub

                 pojazdem specjalistycznym do 3,5 t celem wybudowania grobowca                 -100,00

§ 2

Do opłat, o których mowa w § 1 należy doliczyć podatek VAT obowiązujący w dniu opłacania korzystania z cmentarza w wybranej formie objętej opłata.

§ 3

Traci moc uchwała:

  1. Nr XXII/127/04 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 28 maja 2004  r. w sprawie ustalenia opłat za miejsce na cmentarzu komunalnym w Starej Kamienicy.
  2. Nr XIII.82.2015 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 września 2015  r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie  z cmentarza komunalnego w Starej Kamienicy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Kamienica.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 grudnia 2015 10:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bożena Sawicka
Ilość wyświetleń: 333
10 grudnia 2015 09:02 (Bożena Sawicka) - Dodanie załącznika [kopia_105u_oplaty_cmentarz_komunaln_w_starej_kamienicy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 grudnia 2015 09:02 (Bożena Sawicka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 grudnia 2015 10:00 (Bożena Sawicka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany